แนะนำระบบจองสถานที่กลุ่มงานทรัพย์สินและรายได้ สำหรับเจ้าหน้าที่

เพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็วในการจองสถานที่ อาทิ หอประชุมมหาวิทยาลัย ลานบริเวณหอวัฒนธรรม โดยผู้จองสามารถตรวจสอบรายการจองของตนเองหรือแม้แต่ดูวันที่สถานที่ว่างได้ภายในระบบดังกล่าว ทั้งนี้เพื่อให้บุคลากรภายใน และบุคคลภายนอกเข้ามาใช้บริการจองสถานที่ภายในมหาวิทยาลัยฯ เพื่อใช้งานในด้านต่าง ๆ ได้สะดวกมากขึ้น

และเพื่อความสะดวกสำหรับเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบหน้าที่ดังกล่าว จึงได้จัดทำคู่มือฉบับย่อสำหรับเจ้าหน้าที่โดยเฉพาะ

Author: นายวิชชากร คูหาทอง

ใส่ความเห็น