ตัวบ่งชี้เพิ่มเติม การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นศูนย์กลางในการให้บริการทรัพยากรสารสนเทศ และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัยในด้านการบริหารจัดการ การเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการแก่ชุมชน โดยใช้ระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยมาเป็นส่วนหนึ่งในการให้บริการ เพื่อให้การดำเนินงานต่าง ๆ มีประสิทธิภาพนั้น สำนักวิทยบริการฯ จึงได้นำระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาเป็นตัวชี้วัด (KPI) ในการวัดความสำเร็จของงาน รวมถึงพัฒนาการให้บริการถือเป็นส่วนช่วยในการผลักดันการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

ในปีการศึกษา 2561 สำนักวิทยบริการฯ ได้รับการตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตามกระบวนการตรวจสอบและติดตามการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นกระบวนการที่มีการดำเนินงานต่อเนื่องทุกปีการศึกษา ซึ่งการตรวจประเมินในครั้งนี้ทางคณะกรรมการได้มีข้อเสนอแนะให้สำนักวิทยบริการฯ ทบทวนตัวบ่งชี้เพิ่มเติมให้มีความท้าทายศักยภาพในการให้บริการมากขึ้น เพราะสำนักวิทยบริการฯ มีผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในแต่ละเกณฑ์การประเมิน อยู่ในระดับดีมาก ต่อเนื่องมาทุกปีการศึกษา ดังนั้น ทางคณะผู้บริหารจึงมีการประชุมหารือแนวทางในการพัฒนาตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562 โดยให้สอดคล้องกับพันธกิจและแตกต่างจากตัวบ่งชี้เดิม จากนั้นจึงจัดทำร่างตัวบ่งชี้ดังกล่าวเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการฯ ที่ประกอบด้วยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก จำนวน 3 ท่าน เพื่อพิจารณาให้ข้อเสนอแนะ และสำนักวิทยบริการฯ ได้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะเป็นที่เรียบร้อยแล้ว สรุปตัวบ่งชี้เพิ่มเติมที่จะใช้เป็นตัววัดผลการดำเนินงาน ในปีการศึกษา 2562 จำนวน 5 ตัวบ่งชี้ ดังนี้
1. การบริหารจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพและมีความมั่นคง
2. การส่งเสริมสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล
3. การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการจัดการ
4. การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บริการ
5. ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

Author: น.ส.สุณิสา อ่อนฉ่ำ

ใส่ความเห็น