การผลิตครูฐานสมรรถนะคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

การจัดการเรียนการสอนแบบทีม

Author: นายสาธร ทรัพย์รวงทอง

ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) นายสาธร ทรัพย์รวงทอง ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) Mr.Satorn Subruangthong ตำแหน่งทางวิชาการปัจจุบัน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อาจารย์ประจำหลักสูตร หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา หลักสูตรครุศาสตรดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ หน่วยงานสังกัด คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ถนนสวรรค์วิถี ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 60000 โทรศัพท์ 0-5621-9100 ต่อ 2102 โทรสาร 0-5688-523 โทรศัพท์เคลื่อนที่ 08-6925-4466 E-mail: satorn.s@nsru.ac.th ประวัติการศึกษา ปริญญาเอก - ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยศิลปากร (พ.ศ.2555) ปริญญาโท - ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยรามคำแหง (พ.ศ.2560) - ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การวัดและประเมินผลการศึกษา) มหาวิทยาลัยรามคำแหง (พ.ศ.2540) ปริญญาตรี - ครุศาสตรบัณฑิต (วัดผลการศึกษา) วิทยาลัยครูบุรีรัมย์ (พ.ศ.2534)

ใส่ความเห็น