เพลงเด็กเอ๋ยเด็กดี

   เด็กเอ๋ยเด็กดี
ต้องมีหน้าที่สิบอย่างด้วยกัน

   เด็กเอ๋ยเด็กดี

   ต้องมีหน้าที่สิบอย่างด้วยกัน

   หนึ่ง นับถือศาสนา

   สอง รักษาธรรมเนียมมั่น

   สาม เชื่อพ่อแม่ครูอาจารย์

   สี่ วาจานั้นต้องสุภาพอ่อนหวาน

   ห้า ยึดมั่นกตัญญู

   หก เป็นผู้รู้รักการงาน

   เจ็ด ต้องศึกษาให้เชี่ยวชาญ

   ต้องมานะบากบั่น ไม่เกียจไม่คร้าน

   แปด รู้จักออมประหยัด

   เก้า ต้องซื่อสัตย์ตลอดกาล

   น้ำใจนักกีฬากล้าหาญ

   ให้เหมาะกับกาลสมัยชาติพัฒนา

   สิบ ทำตนให้เป็นประโยชน์

   รู้บาปบุญคุณโทษ สมบัติชาติต้องรักษา

   เด็กสมัยชาติพัฒนา

   จะเป็นเด็กที่พาชาติไทยเจริญ

Author: นายปิยะพงษ์ สุจริต

ใส่ความเห็น