ราชสวัสดิ์

ราชสวัสดิ์ เป็นคำสอนที่สืบต่อกันมายาวนาน โดยเฉพาะในหมู่ข้าราชบริพารและทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์ โดยมีการอธิบายว่ามีที่มาจาก “ราชวัสตี” แต่ด้วยการออกเสียง ราด-ชะ-วะ-สะ-ตี แบบแขกหรือแม้เปลี่ยนเสียงออกไทยเป็น ราด-ชะ-วัด-สะ-ดี แล้วก็ยังไม่คล่องปาก กอปรกับคงจะมีความเข้าใจผิดอะไรสักอย่าง จึงมีการเรียกขานชื่อเสียใหม่เป็น ราด-ชะ-สะ-หวัด

ที่มาของเรื่อง ราชวัสตี หรือ ราชสวัสดิ์ ได้รับมาจาก วิธุรชาดก เป็นคำสอนของวิธุรบัณฑิตสำหรับข้าราชการที่สืบทอดในวรรณกรรมคำสอนของไทย และปรากฏในวรรณคดีคำสอนของไทยอีกหลายเรื่อง เช่น โคลงพาลีสอนน้อง โคลงราชานุวัตร พาลีสอนน้องคำกลอน โดยที่ความนั้นตรงกับ ขุนช้างขุนแผน ตอนที่ 15 ขุนแผนต้องพรากนางลาวทอง ซึ่งเป็นคำสอนของนางทองประศรีที่สอนพลายแก้วก่อนไปรับราชการว่าการเป็นข้าราชการต้องรักษาราชสวัสดิ์ 10 ประการ ให้จงดี จึงจะมีความก้าวหน้าในชีวิตราชการ ดังความว่า

 โบราณว่าเป็นข้าจอมกษัตริย์          ราชสวัสดิ์ต้องเพียรเรียนรักษา
ท่านกำหนดจดไว้ในตำรา              มีมาแต่โบราณช้านานครัน
หนึ่งวิชาสามารถมีอย่างไร            ไม่ปิดไว้ให้ท่านทราบทุกสิ่งสรรพ์
หนึ่งกล้าหาญทำการถวายนั้น        มุ่งมั่นจนสำเร็จเจตนา
หนึ่งมิได้ประมาทราชกิจ                ชอบผิดตริตรึกหมั่นศึกษา

หนึ่งสัตย์ซื่อถือธรรมจรรยา            เหมือนสมาทานศิลไว้ให้มั่นคง
หนึ่งเสงี่ยมเจียมตัวไม่กำเริบ          เอื้อเอิบหยิ่งเย่อเพ้อหลง
หนึ่งอยู่ใกล้ชิดติดพระองค์            ไม่ทำเทียมด้วยทะนงพระกรุณา
หนึ่งไซร้ไม่ร่วมพระราชอาสน์        ด้วยอุบาทว์จัญไรเป็นหนักหนา
หนึ่งเข้าเฝ้าชาวในไม่พันพัว          เล่นหัวผูกรักสมัครสมาน
หนึ่งสวามิภักดิ์ใคร่ในภูบาล           ถึงถูกกริ้วทนทานไม่ตอบแทน

การที่ความตรงกันเช่นนี้ ทำให้เกิดข้อสงสัยว่าเนื้อความช่วงดังกล่าวคณะบรรณาธิการจัดทำต้นฉบับขุนช้างขุนแผน ฉบับหอพระสมุดฯ ได้อัญเชิญบทพระราชนิพนธ์ของ ร.6 ไปลงไว้ในเรื่อง หรือแท้ที่จริงแล้ว ร.6 ทรงตัดความในขุนช้างขุนแผนฉบับเดิมมาให้ข้าราชสำนักได้อ่านให้เกิดความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่สนองราชกิจ

อ่างอิง https://www.springnews.co.th/palace/561536

วันที่ 21 ตุลาคม มีประกาศราชกิจจานุเบกษา ให้เจ้าคุณพระ :โปรดเกล้าฯให้เจ้าคุณพระสินีนาฏฯ พ้นจากตำแหน่ง ถอดฐานันดรศักดิ์ และยศทหาร เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ทุกชั้นตรา อ่านเพิ่ม https://www.bbc.com/thai/thailand-50123175

Author: นายปิยะพงษ์ สุจริต

ใส่ความเห็น