หลัก 6 ประการของคณะราษฎร

หมุด คณะราษฎร

หลัก 6 ประการ อันเป็นนโยบายของคณะราษฎรที่จะนำมาใช้ในการปฏิรูปประเทศ ซึ่งประกอบด้วย

1.  หลักเอกราช 
2.  หลักความปลอดภัย
3.  หลักเศรษฐกิจ

4.  หลักเสมอภาค
5.  หลักเสรีภาพ
6.  หลักการศึกษา

สาระสำคัญของหลัก 6 ประการของคณะราษฎร ประกอบด้วย

         1.  หลักเอกราช จะรักษาความเป็นเอกราชทั้งหลาย เช่น เอกราชในทางการเมือง ในทางการศาล ในทางเศรษฐกิจของประเทศไว้ให้มั่นคง

        2.  หลักความปลอดภัย จะรักษาความปลอดภัยในประเทศ ให้การประทุษร้ายต่อกันลดน้อยลงให้มาก และสร้างความสามัคคีของคนในชาติ

        3.  หลักเศรษฐกิจ จะบำรุงความสุขสมบูรณ์ในทางเศรษฐกิจ โดยรัฐบาลใหม่จะหางานให้ราษฎรทุกคนทำ จะวางโครงการเศรษฐกิจแห่งชาติ ไม่ปล่อยให้ราษฎรอดอยาก

        4.  หลักเสมอภาค จะให้ราษฎรมีสิทธิเสมอหน้ากัน ไม่ให้ผู้ใดมีสิทธิเหนือผู้อื่น

        5.  หลักเสรีภาพ จะให้ราษฎรมีอิสระที่จะใช้สิทธิ ผู้ใดจะบังคับมิได้

        6.  หลักการศึกษา  จะให้การศึกษาแก่ราษฎรอย่างทั่วถึง

อ่านเพิ่ม http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81_6_%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%8E%E0%B8%A3

Author: นายปิยะพงษ์ สุจริต

ใส่ความเห็น