แผนอันปลั๊ก

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1

กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์                                                                                    ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง การถ่ายทอดการโปรแกรม                                             ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

วันที่ 2 ตุลาคม 2562                                                                                                                          เวลา 1 ชั่วโมง

ผู้สอน นายปิยะพงษ์ สุจริต

สาระสำคัญ

            การแสดงอัลกอริทึม การแก้ปัญหาอย่างง่ายโดยใช้สัญลักษณ์และการทำงานเป็นกลุ่ม

มาตรฐานการเรียนรู้

                  มาตรฐาน ว 4.2 เข้าใจและใช้แนวคิดเชิงคำนวณในการแก้ปัญหาที่พบในชีวิตจริงอย่างเป็น ขั้นตอนและเป็นระบบ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรียนรู้ การทำงาน และการแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ รู้เท่าทันและมีจริยธรรม

ตัวชี้วัด ว 4.2 ป.2/1 แสดงอลักอริทึมในการทำงานหรือการแก้ปัญหา อย่างง่ายโดยใช้ภาพสัญลักษณ์หรือข้อความ

จุดประสงค์

1. นักเรียนบอกความแตกต่างของการแทนสัญลักษณ์ได้

2. นักเรียนสามารถฝึก Debugging ได้

3. นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการทำงาน

คุณลักษณะอันพึงประสงค์

            1. มีวินัย

สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

            1.ความสามารถในการแก้ปัญหา

            2.ความสามารถในการสื่อสาร

กิจกรรมการเรียนรู้

ขั้นนำ

  1. ครูกล่าวทักทายพูดคุยกับนักเรียน แล้วถามว่าเคยเล่นเกมต่อจิ๊กซอว์ เกมต่อคำหรือไม่ แล้วถามนักเรียนคิดว่าเกมเหล่านี้มีประโยชน์อย่างไร  
  2. ครูบอกเรื่องที่จะเรียนวันนี้ ว่าเรียนเกี่ยวกับเรื่องการแก้ปัญหาอย่างง่ายโดยใช้สัญลักษณ์
  3. ครูบอกสงจุดประสงค์ต้องการให้ นักเรียนบอกความแตกต่างของการแทนสัญลักษณ์ได้

ให้นักเรียนสามารถฝึก Debugging ได้และให้นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการทำงาน

ขั้นสอน

1. ครูอธิบายความสำคัญของ Debugging และกิจกรรม Debugging

2. ครูอธิบายสัญลักษณ์ของ Debugging

3. ครูสาธิตวิธีการเล่นเป็นตัวอย่างโดยให้นักเรียนช่วยแสดงวิธีการสาธิต

4. ครูอธิบายการทำกิจกรรม

     -ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 3-5 คน

     -ครูให้นักเรียนแทนตัวเองเป็นสัญลักษณ์ถือสัญลักษณ์ที่กำหนดมายืนตามตำแหน่งหรือวางตามเงื่อนไขที่ครูกำหนด

     -ครูกำหนดเงื่อนไขตำแหน่งต่างๆและกำหนดกฎกติกาเช่น ใครเร็วที่สุด และถูกต้องมากที่สุดเป็นผู้ชนะ

5. ครูให้แต่ละกลุ่มจัดลำดับสมาชิกในกลุ่ม

6. ครูวางใบกิจกรรมตรงข้ามกับนักเรียน 1 แผ่นต่อ 1 กลุ่ม

7. ครูให้นักเรียนลำดับแรกของแต่ละกลุ่มออกมาเขียนสัญลักษณ์ 1 คนต่อ 1 สัญลักษณ์

8. นักเรียนลำดับแรกของแต่ละกลุ่มที่เขียนสัญลักษณ์ไปแล้ว กลับไปต่อแถวหลังเพื่อนลำดับสุดท้ายในแต่ละกลุ่ม

9. นักเรียนคนถัดไปของแต่ละกลุ่มออกไปตรวจสอบสัญลักษณ์ที่เขียนไปแล้ว จากนั้นทำการแก้ไขสัญลักษณ์โดยการข้ามสัญลักษณ์ที่ไม่ถูกต้องหรือเพิ่มใหม่

10. นักเรียนคนนั้นกลับไปต่อแถวหลังเพื่อนลำดับสุดท้ายในแต่ละกลุ่ม และดำเนินการต่อไปจนกว่ากลุ่มหนึ่งจะเสร็จสิ้นใบกิจกรรมของกลุ่มตนเอง

11. กลุ่มแรกที่เสร็จสิ้นจะเป็นผู้ชนะ

ขั้นสรุป

1. ครูให้นักเรียนส่งตัวแทนกลุ่มที่ชนะออกมาแล้วถามนักเรียนว่า มีเคล็ดลับอย่างไรถึงชนะและให้นักเรียนกลุ่มอันดับสุดท้ายออกมาพูดถึงปัญหาที่ทำให้เป็นกลุ่มสุดท้ายในการทำกิจกรรมครั้งนี้

2. ครูให้นักเรียนทำใบกิจกรรมบอกถึงความแตกต่างของสัญลักษณ์ที่กำหนด

3. ครูให้นักเรียนทำแบบทดสอบ Debugging

สื่อ/แหล่งเรียนรู้/เอกสารประกอบการสอน

            ใบกิจกรรม Debugging

การวัดและประเมินผล

จุดประสงค์ วิธีวัด เครื่องมือวัด เกณฑ์การวัด
1. นักเรียนบอกความแตกต่างของการแทนสัญลักษณ์ได้ ทดสอบ แบบทดสอบ ค่าเฉลี่ยร้อยละ50ขึ้นไป
2. นักเรียนสามารถฝึก Debugging ได้   ตรวจใบกิจกรรม ประเมินใบกิจกรรม ค่าเฉลี่ยอย่างน้อย 2 คะแนนขึ้นไป
3. นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการทำงาน สังเกตพฤติกรรมมุ่งมั่นในการทำงาน แบบสังเกต ค่าเฉลี่ยอย่างน้อย 2 คะแนนขึ้นไป

Author: นายปิยะพงษ์ สุจริต

ใส่ความเห็น