แผนการสอนSTEM : ข้าวต้มมัดอัจฉริยะ

STEM : ข้าวต้มมัดอัจฉริยะ

ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4                                                                            เวลา 6 ชั่วโมง

สาระสำคัญ
          ข้าวต้มมัด เป็นขนมชนิดหนึ่งที่ทำด้วยข้าวเหนียวผัดกับกะทิ แล้วนำไปห่อด้วยใบตองหรือใบมะพร้าวอ่อน ใส่ไส้กล้วย นำไปนึ่งให้สุก ทางภาคใต้ใช้ข้าวเหนียวกับน้ำกะทิ ห่อด้วยใบพ้อ เรียกห่อต้ม ถ้าห่อด้วยใบมะพร้าว และมัดด้วยเชือกเรียกห่อมัด ขนมแบบเดียวกับข้าวต้มยังพบในประเทศอื่นอีก เช่นในฟิลิปปินส์เรียก อีบอส หรือ ซูมัน ที่แบ่งย่อยได้หลายชนิดเช่นเดียวกับข้าวต้มมัดของไทย

          Arduino เป็นบอร์ดไมโครคอนโทรเลอร์ตระกูล AVR ที่มีการพัฒนาแบบ Open Source คือมีการเปิดเผยข้อมูลทั้งด้าน Hardware และ Software ตัว บอร์ด Arduino ถูกออกแบบมาให้ใช้งานได้ง่าย เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นศึกษา สามารถดัดแปลง เพิ่มเติม พัฒนาต่อยอดทั้งตัวบอร์ด หรือโปรแกรมต่อได้

สาระการเรียนรู้
          1. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับข้าวต้มมัด

          2. การออกแบบการทำข้าวต้มมัด

          3. การทำข้าวต้มมัด

ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

1. ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม

          – ความริเริ่มสร้างสรรค์และนวัตกรรม

2. ทักษะชีวิตและอาชีพ

          – การเป็นผู้สร้างหรือผู้ผลิต และความรับผิดชอบเชื่อถือได้

3. ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี

          – ความรู้เกี่ยวกับสื่อ

 

ผังมโนทัศน์

S: วิทยาศาสตร์ สารอาหาร
T : เทคโนโลยี ใช้หม้อนึ่งไฟฟ้าแทนแบบเตาถ่าน ใช้บอร์ดarduino ตั้งเวลาและวัดความร้อนที่หม้อนึ่ง  
E: วิศวกรรมศาสตร์ การออกแบบการวางแผน
M: คณิตศาสตร์ การชั่ง ตวง วัด วัตถุดิบอัตราส่วน  

 

จุดประสงค์การเรียนรู้

 1. นักเรียนสามารถทำข้าวต้มมัด ตั้งเวลาและอุณหภูมิหม้อนึ่งได้ (ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม)
 2. นักเรียนสามารถค้นหาข้อมูลและรวบรวมข้อมูลได้ (ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี)
 3. นักเรียนรักษาความสะอาดในการทำข้าวต้มมัด (ทักษะชีวิตและอาชีพ)

กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

ชั่วโมง 1 – 2

 1. ครูนำเข้าสู่บทเรียน โดยแบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่ม จำนวนกลุ่มละ 5 คน จากนั้นครูอธิบายกิจกรรม “ข้าวต้มมัดอัจฉริยะ”
 2. นักเรียนแต่ละกลุ่มสืบค้นข้อมูลประวัติ สูตรการทำ วัตถุดิบ และวิธีการทำข้าวต้มมัด ลงในใบกิจกรรม “การค้นหาข้อมูล” จากนั้นร่วมกันอภิปรายเพื่อหาข้อสรุปของข้อมูลที่ได้สืบค้นมา
 3. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปและอภิปรายร่วมกัน

ชั่วโมง 3

 1. ครูนำเข้าสู่บทเรียนและสาธิตการทำข้าวต้มมัด
 2. ครูเริ่มอธิบายวิธีการตั้งเวลาและอุณหภูมิของหม้อนึ่งให้ข้าวต้มมัดสุกพอดี
 3. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มออกแบบใส้และสีของข้าวต้มมัด พร้อมตั้งชื่อ
 4. นักเรียนแต่ละกลุ่มออกมานำเสนอข้าวต้มมัดที่ได้ออกแบบ
 5. ครูและนักเรียนสรุปและอภิปรายร่วมกัน

ชั่วโมง 4 – 6

 1. ครูและนักเรียนเริ่มทำข้าวต้มมัด
 2. เมื่อทำข้าวต้มมัดเสร็จแล้ว ให้นักเรียนนำไปใส่หม้อนึ่ง พร้อมตั้งเวลาและอุณหภูมิที่ต้องการ
 3. รอข้าวต้มมัดสุกประมาณ 90-120 นาที
 4. นักเรียนนำเสนอข้าวต้มมัดของกลุ่มตนเองและให้เพื่อนๆชิมพร้อมร่วมให้คะแนน
 5. ประกาศและมอบรางวัลให้กลุ่มที่ได้คะแนนจากเพื่อนๆมากที่สุด
 6. ครูและนักเรียนสรุปและอภิปรายร่วมกัน

การวัดและประเมินผล  

จุดประสงค์การเรียนรู้ วิธีการวัด เครื่องมือ
นักเรียนสามารถทำข้าวต้มมัด ตั้งเวลาและอุณหภูมิหม้อนึ่งได้(ความริเริ่มสร้างสรรค์และนวัตกรรม) ประเมินใบกิจกรรม “ข้าวต้มมัดอัจฉริยะ” ใบกิจกรรม “ข้าวต้มมัดอัจฉริยะ”
นักเรียนสามารถสามารถค้นหาข้อมูลและรวบรวมข้อมูลได้ (ความรู้เกี่ยวกับสื่อ) ประเมินใบกิจกรรมการค้นหาข้อมูล ใบกิจกรรมการค้นหาข้อมูล
นักเรียนรักษาความสะอาดในการทำข้าวต้มมัด(การเป็นผู้สร้างหรือผู้ผลิตและความรับผิดชอบเชื่อถือได้) สังเกตพฤติกรรมการรักษาความสะอาด แบบสังเกตพฤติกรรมการรักษาความสะอาดAuthor: น.ส.ณัฐธันยา อินตาโสภี

One thought on “แผนการสอนSTEM : ข้าวต้มมัดอัจฉริยะ

ใส่ความเห็น