แผนSTEM เกมเล่นเก็บของแสนสนุก

STEM : เกมเล่นเก็บของแสนสนุก

ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2                                                                            เวลา 6 ชั่วโมง

สาระสำคัญ
          โปรแกรม Construct 2  สร้างขึ้นโดยนักพัฒนาโปรแกรมชื่อ Ashley และ Thomas Gullen สองพี่น้องชาวอังกฤษ โดยใช้ชื่อโปรแกรมว่า  Construct Classic ซึ่งถูกออกแบบมาให้ใช้กับระบบปฏิบัติการ Windows สำหรับใช้พัฒนาเกม  Direct X 9 ด้วยแนวโน้มของเทคโนโลยี HTML 5 จะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่  ทั้งสองจึงหันมาพัฒนาโปรแกรมใหม่ภายใต้ชื่อ Construct 2  โดยโปรแกรมดังกล่าว มีแนวคิดว่า “สร้างเกมโดยไม่ต้องใช้การเขียนโปรแกรม”

สาระการเรียนรู้
          1. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโปรแกรม Construct 2

          2. การออกแบบตัวละครและวัตถุในเกม

          3. การสร้างเกมเก็บของด้วยโปรแกรม Construct 2

ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

1. ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม

          – ความริเริ่มสร้างสรรค์และนวัตกรรม

2. ทักษะชีวิตและอาชีพ

          – รับผิดชอบหน้าที่

3. ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี

          – ความรู้เกี่ยวกับสื่อ

 

ผังมโนทัศน์

S: วิทยาศาสตร์ การเคลื่อนที่  
T: เทคโนโลยี โปรแกรมConstruct2
E: วิศวกรรมศาสตร์ การออกแบบการวางแผน  
M: คณิตศาสตร์ คำนวณขนาดวัตถุ ตัวละคร ระยะห่างและเวลา  

 

จุดประสงค์การเรียนรู้

 1. นักเรียนสามารถสร้างเกมเก็บของด้วยโปรแกรม Construct 2 ได้ (ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม)
 2. นักเรียนสามารถค้นหาข้อมูลและรวบรวมข้อมูลได้ (ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี)
 3. นักเรียนส่งงานตรงเวลา (ทักษะชีวิตและอาชีพ)

กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

ชั่วโมง 1 – 2

 1. ครูนำเข้าสู่บทเรียน โดยแบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่ม จำนวนกลุ่มละ 5 คน จากนั้นครูอธิบายกิจกรรม “เกมเล่นเก็บของแสนสนุก”
 2. นักเรียนแต่ละกลุ่มสืบค้นข้อมูลเบื้องต้นของโปรแกรม และคำสั่งต่างๆในโปรแกรม ลงในใบกิจกรรม “การค้นหาข้อมูล” จากนั้นร่วมกันอภิปรายเพื่อหาข้อสรุปของข้อมูลที่ได้สืบค้นมา
 3. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปและอภิปรายร่วมกัน

ชั่วโมง 3 – 4

 1. ครูนำเข้าสู่บทเรียนและให้นักเรียนออกแบบตัวละคร,วัตถุที่ต้องการเก็บ
 2. ครูเริ่มอธิบายขั้นตอนการสร้างเกมเก็บของด้วยโปรแกรม Construct 2
 3. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มลองสร้างเกมด้วยตัวเองและปิดโอกาสให้นักเรียนเข้ามาปรึกษา
 4. ครูและนักเรียนสรุปและอภิปรายร่วมกัน

ชั่วโมง 5 – 6

 1. ครูให้นักเรียนเริ่มสร้างเกมเก็บของด้วยโปรแกรม Construct 2
 2. นักเรียนแต่ละกลุ่มออกมานำเสนอเกมของตนเองหน้าชั้นเรียน พร้อมให้เพื่อนๆกลุ่มอื่นร่วมให้คะแนน
 3. ครูประกาศและให้รางวัลกลุ่มที่ได้คะแนนจากเพื่อนๆมากที่สุด
 4. ครูและนักเรียนสรุปและอภิปรายร่วมกัน

การวัดและประเมินผล  

จุดประสงค์การเรียนรู้ วิธีการวัด เครื่องมือ
นักเรียนสามารถสร้างเกมเก็บของด้วยโปรแกรม Construct 2 ได้ ประเมินใบกิจกรรม “เกมเล่นเก็บของแสนสนุก” ใบกิจกรรม “เกมเล่นเก็บของแสนสนุก”
นักเรียนสามารถสามารถค้นหาข้อมูลและรวบรวมข้อมูลได้ (ความรู้เกี่ยวกับสื่อ) ประเมินใบกิจกรรมการค้นหาข้อมูล ใบกิจกรรมการค้นหาข้อมูล
นักเรียนส่งงานตรงเวลา สังเกตพฤติกรรมการส่งงานตรงเวลา แบบสังเกตพฤติกรรมการส่งงานตรงเวลา

Author: น.ส.ณัฐธันยา อินตาโสภี

One thought on “แผนSTEM เกมเล่นเก็บของแสนสนุก

ใส่ความเห็น