การให้บริการยืม – คืนระหว่างห้องสมุดบนฐานข้อมูลสบรรณานุกรม (Inter Library Loan on UC-TAL; ILL ON UC-TAL)

ในฉบับก่อนนี้เราได้แนะนำการสืบคันทรัพยากรสารสนทศผ่านระบบฐานข้อมูล UCTAL ไปแล้ว ในฉบับนี้ ศูนย์วิทยบริการของเราจะมาแนะนำวิธีการยืมทรัพยากสารสนเทศระหว่างห้องสมุด ที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือกันของห้องสดสถาบันอุดมศึกษไทย ซึ่งฐานข้อมูลนี้จะมีทรัพยากรสารสนเทศมากถึง 2,310,588 ระเบียน ครอบคลุมทรัพยากรสารสนเทศหลายประห เช่น หนังสือ วารสาร โสตทัศนวัสดุ แผนที่ และไฟล์คอมพิวเตอร์ เป็นตัน โดยเราสามารถสืบคัน และทำการยืมระหว่างห้องสมุดได้ง่าย ๆ เพียงแค่เป็นสมาชิกเท่านั้น

Author: น.ส.ณัฐชนันท์ สนธิรักษ์

ใส่ความเห็น