การเขียนโปรแกรมแบบ MVC

การเขียนโปรแกรมแบ
หลักของการเขียนโปรแกรมแบบ MVC โดยหลักๆก็จะมีลักษณะเป็นไปตามภาพด้านล่าง

Drawing1

เมื่อมีการใช้งานเว็บไซต์
1. Client Request ตัว Controller จะประมวลผลการทำงานโดย
2. เมื่อระบบต้องการเรียกใช้งานเกี่ยวกับข้อมูล Controller จะเรียกใช้งาน Model
3. หลังจากที่ Controller ประมวลผลข้อมูลเสร็จแล้วจะแสดงผลโดยผ่าน View

Author: นายนภดล แข็งการนา

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ - กลุ่มงานพัฒนาระบบสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ใส่ความเห็น