คู่มือการใช้งานระบบจองห้อง สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ระบบจองห้อง/สถานที่ เป็นระบบสารสนเทศที่ใช้ในการจองห้องของ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยพัฒนาระบบเพื่อบริการนักศึกษา บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย รวมถึงหน่วยงานภาคภายนอก ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Services) สนับสนุนการใช้ประโยชน์ร่วมกัน

สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://ebooking.nsru.ac.th/storage/pdf/ARITC-EBOOKING-USER.pdf

สามารถเข้าใช้งานได้ที่ http://ebooking.nsru.ac.th

Author: นายมนัสชนก การะภักดี

ใส่ความเห็น