การเข้าใช้งาน ThaiLIS Digital Collection (TDC)

Thailis Digital Collection (TDC) เป็นโครงการหนึ่งของเครือข่ายห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาไทย (ThaiLiS) มีเป้าหมายเพื่อให้บริการสืบค้นฐานข้อมูลเอกสารฉบับเต็มของ วิทยานิพนธ์ และรายงานการวิจัยนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรที่รวบรวมจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ทั่วประเทศ โดยเอกสารฉบับเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกส์ ประกอบด้วย วิทยานิพนธ์ งานวิจัย บทความวารสารและหนังสือหายาก ที่มีอยู่ในห้องสมุดมหาวิทยาลัย/สถาบันต่าง ๆ ที่เป็นสมาชิกของเครือข่ายห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาไทย (ThaiLIS) ของสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) จำนวน 96 แห่ง ซึ่งวัตถุประสงค์ของการใช้งาน ThaiLis Digital Collection (TDC) ในมหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์เพื่อเป็นการให้บริการทางวิชาการแก่ครูอาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา นักศึกษา และผู้สนใจในการศึกษาและทำวิจัยตามนโยบายของมหาวิทยาลัยซึ่งผู้สนใจสามารถเข้าใช้บริการผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ได้ 2 ช่องทางคือ 1. ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัยผ่านทางเว็บไซตสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ : http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php หรือ 2.  เว็บไซต์ ThaiLIS :  http://tdc.thailis.or.th/tdc/

1. การเข้าเว็บไซต์ ThaiLIS :  http://tdc.thailis.or.th/tdc/

2. การเข้าใช้ฐานข้อมูล TDC ผ่านทางเว็บไซต์มหาวิทยาลัย

วิธีการสืบค้น ThaiLIS มี 3 วิธี

1. การสืบค้นอย่างง่าย (Basic Search)คือการสืบค้นที่สามารถสืบค้นเอกสารได้จากหน้าหลัก โดยการระบุคำค้นและสามารถสืบค้นได้ทันที

2. การสืบค้นขั้นสูง (Advanced Search) คือ การสืบค้นที่เฉพาะเจาะจง ซึ่งสามารถเลือกสืบค้นคำหลายคำจากหลายเขตข้อมูลได้ โดยสามารถสืบค้นได้ตาม ชื่อเรื่อง ผู้สร้างผลงาน หัวเรื่อง บทคัดย่อ ผู้ร่วมสร้างสรรค์ผลงาน ระดับการศึกษา สาขาวิชา และมหาวิทยาลัย/สถาบัน

3. เป็นการสืบค้นหรือการเรียกดูรายการแบบไล่เรียง (Browse) โดยจะเรียงตามตัวอักษร สืบค้นได้จากตามหัวเรื่อง ชื่อเรื่อง ผู้สร้างสรรค์ผลงาน ช่วงเวลา ภาษา เป็นต้น

การสืบค้นอย่างง่าย (Basic Search) คือการสืบค้นที่สามารถสืบค้นเอกสารได้จากหน้าหลัก โดยการระบุคำค้นและสามารถสืบค้นได้ทันที

การสืบค้นขั้นสูง (Advanced Search) คือ การสืบค้นที่เฉพาะเจาะจง ซึ่งสามารถเลือกสืบค้นคำหลายคำจากหลายเขตข้อมูลได้ โดยสามารถสืบค้นได้ตาม ชื่อเรื่อง
ผู้สร้างผลงาน หัวเรื่อง บทคัดย่อ ผู้ร่วมสร้างสรรค์ผลงาน ระดับการศึกษา สาขาวิชา และมหาวิทยาลัย/สถาบัน

การเรียกดูรายการแบบไล่เรียง (Browse) โดยจะเรียงตามตัวอักษร สืบค้นได้จากตามหัวเรื่อง ชื่อเรื่อง ผู้สร้างสรรค์ผลงาน ช่วงเวลา ภาษา เป็นต้น

เทคนิคในการการสืบค้น Thailis Digital Collection (TDC)

1. การใช้คำหลัก (Keyword) คือ การใช่คำที่มีความหมายโดยตรงกับเอกสารที่ต้องการค้นหา

2. การใช้คำที่ใกล้เคียง คือ การใช่คำที่มีความหมายเกี่ยวข้องกับเอกสารที่ต้องการค้นหา

3. หลีกเลี่ยงภาษาพูด คือ ให้หลีกเลี่ยงการใช้ภาษาพูดในการค้นหาเพราะการค้นหาต้องใช้คำที่เป็นภาษาเขียน หรือ ภาษาทางราชการ

4. บีบประเด็นให้แคบลง คือ ไม่ใช้คำค้นที่ยาวมากจนเกินไป

5. หลีกเลี่ยงการใช้ตัวเลข คือ ไม่ควรใช้ตัวเลขในการค้นหาเอกสารเพราะในเอกสารงานแต่ละเอกสารอาจมีตัวเลขซ้ำกันจำนวนมาก

6. ใช้เครื่องหมายบวกและลบช่วย (+ / -) เครื่องหมาย + หมายถึง การระบุให้ผลลัพธ์ของการค้นหาต้องมีคำนั้นปรากฏ เครื่องหมาย – หมายถึง เป็นการระบุให้ผลลัพธ์ของกาค้นหาต้องไม่ปรากฏคำนั้น

Author: นางสาวกัญญา สิงหบุตร

ใส่ความเห็น