การเรียนรู้แบบการแสดงบทบาทสมมติ(Role Playing)

การเรียนรู้แบบการแสดงบทบาทสมมติ (Role Playing)

 ลักษณะสำคัญ

วิธีสอนโดยใช้การแสดงบทบาทสมมติ คือกระบวนการที่ผู้สอนใช้ในการช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด โดยการให้ผู้เรียนสวมบทบาทในสถานการณ์ซึ่งมีความใกล้เคียงกับความเป็นจริง และแสดงออกตามความรู้สึกนึกคิดของตน และนำเอาการแสดงออกของผู้แสดง ทั้งทางด้านความรู้ ความคิด ความรู้สึก และพฤติกรรมที่สังเกตพบ มาเป็นข้อมูลในการอภิปราย เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์

(ทิศนา แขมมณี. 14 วิธีสอนสำหรับครูมืออาชีพ. กรุงเทพฯ : เท็กซ์แอนด์เจอร์นัล, 2555.)

 

  1. ขั้นตอน

การเรียนรู้แบบการแสดงบทบาทสมมติ มีขั้นตอนในการดำเนินการตั้งแต่เริ่มกิจกรรมจนเสร็จสิ้น ดังขั้นตอน ดังต่อไปนี้

(1) การเตnoi1รียมการเป็นการกำหนดวัตถุประสงค์ที่ต้องการให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนให้ชัดเจน และสร้างสถานการณ์สมมติบทบาทสมมติที่จะช่วยตอบโจทย์ตามคำอธิบายรายวิชา ตามหลักสูตร และตามข้อเสนอแนะของผู้ประกอบการ และสถานประกอบการ เช่น การกำหนดบทบาทสมมติการเป็นมัคคุเทศก์นำเที่ยวชมวิถีชีวิต และประวัติความเป็นมาของชาวนครสวรรค์ ที่นิทรรศการ “ย้อนอดีตเมืองปากน้ำโพ” ชั้น 5 ห้างสรรพสินค้าแฟรี่แลนด์ จังหวัดนครสวรรค์ และจำลองสถานการณ์สมมติการประกอบอาหาร จัดจัดโต๊ะอาหารรูปแบบต่างๆ ในโรงแรม เป็นต้น

(หมายเหตุ: ขั้นตอนการเตรียมการใช้เวลามากกว่า 3 คาบ)

(2) การเริ่มบทเรียน กระตุ้นความสนใจของผู้เรียนด้วยการโยงประสบการณ์ใกล้ตัวผู้เรียน หรือประสบการณ์ที่ผู้เรียนได้รับจากการเรียนรู้ในครั้งก่อน ๆ ใช้วิธีการสอบถามและเล่าเรื่องราวสถานการณ์สมมติและทิ้งไว้ให้เป็นประเด็นคำถาม กระตุ้นให้ผู้เรียนอยากคิด อยากติดตาม อีกทั้ง ชี้แจงให้ผู้เรียนเห็นประโยชน์จากการจัดกิจกรรมการเข้าร่วมเป็นนักแสดง และช่วยกันคิดแก้ปัญหาnoi2

(3) แบ่งกลุ่มผู้แสดง กำหนดหัวข้อในการแสดงบทบาทสมมติ ด้วยการจับสลากแบ่งกลุ่ม เมื่อจับกลุ่มได้แล้ว การเลือกนักแ
สดงในกลุ่มควรคัดเลือกผู้แสดงที่มีบุคลิกภาพตรงกันข้ามกับบทบาทที่ได้กำหนด เพื่อให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ใหม่ ๆ

(4) การเขียน และเสนอบท (Scripts proposal)ผู้แสดงทุกคนต้องทำการเขียนบท (scripts) นำเสนอผู้สอนเป็นภาษาอังกฤษ และแก้ไขบทให้ถูกต้อง

(5) การเตรียมผู้สังเกตการณ์หรือผู้ชม ในขั้นตอนนี้จะใช้เทคนิคสัมภาษณ์เป็นทีม (Team-interview) ในการติดต่อประสานงานกับผู้ที่จะต้องถูกสัมภาษณ์ (บุคคลภายนอก) ตามที่บทได้กำหนดไว้ เช่น กลุ่มที่ได้รับบทบาทสมมติเป็นมัคคุเทศก์นำเที่ยว “พุทธอุทยาน” (Buddhist Park) ต้องติดต่อประสานงานกับพระมหาไฮ้ ธรรมฺเมธี (ดร.) เพื่อขอสัมภาษณ์

(6) การแสดงก่อนการแสดงจะต้องมีการจัดฉากเพื่อให้ดูสมจริง เฉพาะบทบาทสมมติที่เกิดขึ้นในห้องอาหารหรือภัตตาคารในโรงแรม ทุกกลุ่มที่ทำการแสดงทั้งใน และนอกห้องเรียน จะต้องทำการบันทึกเทปในการแสดงตามบทบาทสมมติ และนำส่งผู้สอนในโอกาสต่อไป ทั้งนี้ ผู้สอนต้องติดตามชมการแสดงบทบาทสมมติอย่างใกล้ชิด

(7) การวิเคราะห์อภิปรายผลการแสดง ผู้สอนทำการวิเคราะห์การใช้ทักษะภาษาอังกฤษ (การพูด การตีความ และอารมณ์ที่แสดงออก) ผู้สอนแก้ไขข้อผิดพลาดให้สมาชิกทุกคนในกลุ่มได้ทราบ เพื่อแก้ไขต่อไป

 

 

เขียนโดย อ.มัลลิกา  ภูมะธน

Author: นายหิรัญ ศรีพินทุศร

ใส่ความเห็น