การจัดการองค์ความรู้กับวิชาศิลปะการใช้ภาษาเพื่องานนิเทศศาสตร์

การจัดการองค์ความรู้เป็นเครื่องมือเพื่อใช้ในการบรรลุเป้าหมาย เป็นการนำความรู้และประสบการณ์ จากบุคคลมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับบุคคลากรในองค์กร การบรรลุเป้าหมายของงาน การบรรลุเป้าหมายของการพัฒนาคน และการบรรลุเป้าหมายขององค์กรไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ สำหรับการจัดการองค์ความรู้กับวิชาศิลปะการใช้ภาษาเพื่องานนิเทศศาสตร์นั้น ผู้เขียนได้นำความรู้และประสบการณ์มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับบุคลากรในคณะวิทยาการจัดการ ในโครงการอบรมเชิงอภิปรายกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องเฟื่องฟ้า คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ _MG_5427

ความรู้และประสบการณ์ที่จะนำมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เป็นเรื่องของกระบวนการในการนำองค์ความรู้ที่ผู้สอนได้ถ่ายทอดให้ผู้เรียนและผู้เรียนสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในกิจกรรมประกอบการเรียนในวิชาศิลปะการใช้ภาษาเพื่องานนิเทศศาสตร์ได้ ซึ่งกระบวนการมี ๔ ขั้นตอนคือ

ขั้นตอนแรกเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างผู้สอนและผู้เรียนในเรื่องของการใช้ภาษาวัจนภาษาคือภาษาพูดและอวัจนภาษาคือภาษาท่าทางที่สามารถสื่อสารและโต้ตอบกันอย่างเข้าใจในการสื่อความหมายระหว่างผู้ส่งสารและผู้รับสาร โดยใช้หลักการพูดดังนี้ เตรียมให้พร้อม ซ้อมให้ดี วางท่าทีให้สง่า วาจาให้สุขุม ทักที่ประชุมให้โน้มน้าว เรื่องราวให้กระชับ ตาจับที่ผู้ฟัง เสียงดังแต่พอดี อย่าให้มีเอ้ออ้า รักษาเวลาให้ครบ สรุปจบให้จับใจ ยิ้มแย้มแจ่มใสเมื่อจบลง โดยฝึกปฏิบัติให้ผู้เรียนจำ เข้าใจ ปฏิบัติได้

_MG_5441  _MG_5454                                                               _MG_5453  _MG_5487

ขั้นตอนที่สองเป็นการสร้างองค์ความรู้ในการนำวัจนภาษาและอวัจนภาษามาใช้ในกิจกรรมโครงการการบูรณาการการเรียนการสอนในวิชาศิลปะการใช้ภาษาเพื่องานนิเทศศาสตร์กับประเพณีตรุษจีนปากน้ำโพแบบ รีไซเคิล โดยการให้ผู้เรียนแบ่งกลุ่มสี่กลุ่ม แต่ละกลุ่มเตรียมการเขียนบทเพื่อนำเสนอศิลปะและวัฒนธรรมประเพณีตรุษจีนกลุ่มละหนึ่งประเพณีเรียนนำเสนอกิจกรรมเตรียมมานำเสนอหน้าชั้นเรียนโดยใช้องค์ความรู้ที่ได้รับจากการเรียนมา

_MG_5502 _MG_5456

ประเพณี  ขั้นตอนที่สามให้ผู้เรียนนำเสนอกิจกรรมเตรียมมานำเสนอหน้าชั้นเรียนโดยใช้องค์ความรู้ที่ได้รับจากการเรียนมาประยุกต์ใช้

_MG_5492 _MG_5522

มาถึงขั้นตอนสุดท้ายที่ผู้เรียนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการเรียนต่อไป ตลอดทั้งนำไปใช้ในชีวิตประจำวันและการประกอบอาชีพในอนาคต

สำหรับสิ่งที่ผู้เรียน ผู้สอน ผู้เข้ารับการอบรมเชิงอภิปรายกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ได้รับคือ การบรรลุเป้าหมายของงาน การบรรลุเป้าหมายของการพัฒนาคน และการบรรลุเป้าหมายขององค์กรไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้

by ผู้ช่วยศาสตราจารย์วชิรา  รินทร์ศรี

Author: นายหิรัญ ศรีพินทุศร

ใส่ความเห็น