ประวัติอำเภอแม่เปิน จังหวัดนครสวรรค์

ประวัติความเป็นมา

อำเภอแม่เปินเดิมเป็นส่วนหนึ่งของกิ่งอำเภอแม่วงก์ อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ ต่อมากระทรวงมหาดไทยให้ยกฐานะตำบลแม่เปินขึ้นเป็น กิ่งอำเภอแม่เปิน ขึ้นกับอำเภอลาดยาว ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2539 โดยมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม ปีเดียวกัน และต่อมาในวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2550 ได้มีพระราชกฤษฎีกายกฐานะขึ้นเป็น อำเภอ แม่เปิน โดยมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 8 กันยายน ปีเดียวกัน

คำขวัญประจำอำเภอ

น้ำผุดกลางไพร มะค่าใหญ่คู่บ้าน งามตระการน้ำตกแม่สะสี ถิ่นคนดีมีคุณธรรม

ที่ตั้งและอาณาเขต

อำเภอแม่เปินตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้

  • ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอแม่วงก์
  • ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอชุมตาบง
  • ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอลานสัก (จังหวัดอุทัยธานี)
  • ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอลานสัก (จังหวัดอุทัยธานี) และอำเภอแม่วงก์

การแบ่งเขตการปกครอง

การปกครองส่วนภูมิภาค

อำเภอแม่เปินมีเขตการปกครอง 1 ตำบล 24 หมู่บ้าน

การปกครองส่วนท้องถิ่น

อำเภอแม่เปินประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 แห่ง

เศรษฐกิจ

อาชีพหลัก

  1. เกษตรกรรม

อาชีพเสริม

  1. ทอผ้า
  2. เกษตรผสมผสาน

ธนาคาร

การเกษตร

ข้าวโพด มันสำปะหลัง อ้อย

ทรัพยากรธรรมชาติและแหล่งน้ำที่สำคัญ

1. ทรัพย์กรป่าไม้
2. อ่างเก็บน้ำคลองโพธ์

สถานที่ท่องเที่ยว

  • น้ำตกแม่กะสี ตั้งอยู่ที่หมู่ 9 บ้านแม่กะสี ตำบลแม่เปิน อำเภอแม่เปิน จังหวัดนครสวรรค์

แหล่งอ้างอิง :

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%99
http://rdi.nsru.ac.th/knowledge/district014.php
https://www.facebook.com/SitthaTravel.Nakhornsawan/posts/148339535534725
www.m-culture.in.th

Author: นายกษิดิศ ประมวลกมล

ใส่ความเห็น