ประวัติอำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์

ประวัติความเป็นมา

อำเภอตากฟ้า  เดิมอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ พื้นที่เป็นป่าดงดิบ มีสัตว์ป่าชุกชุมมาก พ.ศ. 2496 ทางราชการได้ตัดถนนพหลโยธินผ่าน โดยแยกออก จากอำเภอตาคลี  โดยจัดตั้งเป็นกิ่งอำเภอตากฟ้า เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2513

ประวัติความเป็นมาของชื่อ

คำว่า “ตากฟ้า” มีที่มาว่า เดิมอำเภอตากฟ้าเป็นป่าดงดิบ มีต้นไม้ปกคลุมโดยทั่วไป มีลานว่างซึ่งมีแสงแดดส่องถึง ไก่ฟ้าชอบมาเล่นแสงแดด พวกพรานป่าเห็นจึงเรียกบริเวณลานว่างนี้ว่า “ลานไก่ฟ้า” และเมื่อชาวบ้านเข้ามาอาศัยอยู่บริเวณนี้ ได้นำผ้าไปตากที่ลานเพราะมีแสงแดดส่องถึง เลยเรียกติดปากว่า “ลานตากผ้า” และเมื่อเวลาผ่านไปชื่อเรียกดังกล่าวก็กลายเป็นลานตากฟ้า จนในที่สุดจึงได้ชื่อว่า “ตากฟ้า” มาจนถึงปัจจุบัน

คำขวัญประจำอำเภอ

หัตถกรรมผ้าทอ หลวงพ่อตากฟ้า ถิ่นลือชาพืชไร่ งานใหญ่สลากภัต เที่ยววัดถ้ำพรสวรรค์

ที่ตั้งและอาณาเขต

อำเภอชุมแสงตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้

 • ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอพยุหะคีรีและอำเภอท่าตะโก
 • ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอท่าตะโกและอำเภอไพศาลี
 • ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอหนองม่วง (จังหวัดลพบุรี) และอำเภอตาคลี
 • ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอตาคลี

การแบ่งเขตการปกครอง

การปกครองส่วนภูมิภาค

อำเภอตากฟ้าแบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น 7 ตำบล 76 หมู่บ้าน ได้แก่

 1. ตากฟ้า (Tak Fa) 8 หมู่บ้าน
 2. ลำพยนต์ (Lam Phayon) 10 หมู่บ้าน
 3. สุขสำราญ (Suk Samran) 12 หมู่บ้าน
 4. หนองพิกุล (Nong Phikun) 11 หมู่บ้าน
 5. พุนกยูง (Phu Nok Yung) 10 หมู่บ้าน
 6. อุดมธัญญา (Udom Thanya) 16 หมู่บ้าน
 7. เขาชายธง (Khao Chai Thong) 9 หมู่บ้าน

การปกครองส่วนท้องถิ่น

ท้องที่อำเภอชุมแสงประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 13 แห่ง ได้แก่

 • เทศบาลตำบลตากฟ้า ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลตากฟ้าและบางส่วนของตำบลสุขสำราญ
 • เทศบาลตำบลอุดมธัญญา ครอบคลุมพื้นที่ตำบลอุดมธัญญาทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลตากฟ้า ครอบคลุมพื้นที่ตำบลตากฟ้า (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลตากฟ้า)
 • องค์การบริหารส่วนตำบลลำพยนต์ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลลำพยนต์ทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลสุขสำราญ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลสุขสำราญ (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลตากฟ้า)
 • องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพิกุล ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหนองพิกุลทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลพุนกยูง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลพุนกยูงทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชายธง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลเขาชายธงทั้งตำบล

เศรษฐกิจ

อาชีพหลัก

 1. ทำไร่
 2. ทำนา
 3. ทำสวน

อาชีพเสริม

 1. เลี้ยงวัวนม
 2. รับจ้าง

ธนาคาร

 1. ธนาคารออมสิน โทร 0-5624-1362
 2. ธนาคารกรุงไทย โทร 0-5624-1177
 3. ธนาคาร ธกส. โทร 0-5624-1334

การเกษตร

ข้าว พริก ผลไม้สวน ปลา น้ำตาลโตนด น้ำตาลสด

ทรัพยากรธรรมชาติและแหล่งน้ำที่สำคัญ

ลุ่มน้ำลำห้วยแห้ง ลุ่มน้ำหนองรั้ว  ลุ่มน้ำห้วยยายหริ ลุ่มนำลำห้วยเขาหลักชัย ลุ่มน้ำสายห้วยน้ำวิ่ง ลุ่มน้ำโปร่งหมอน ลุ่มน้ำสายลำห้วยบ่อทอง ลุ่มน้ำสายห้วยชัน ลุ่มน้ำโพธิ์ประสาท ลุ่มน้ำลำห้วยดินสอพอง ลุ่มน้ำลำห้วยพุมะค่า น้ำตกวังน้ำวิ่ง น้ำตกหนองมะนาว

สถานที่ท่องเที่ยว

 1. วัดถ้ำพรสวรรค์ ตั้งอยู่ที่ตำบลลำพยนต์มีถนนราดยางระยะทางจากตัวจังหวัด 105 กิโลเมตร ห่างจากที่ว่าการอำเภอประมาณ 10 กิโลเมตร ตามถนนสาย ตากฟ้า-โคกสำโรง
 2. น้ำตกวังน้ำวิ่ง ตำบลลำพยนต์ ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ ๑๐๐ กิโลเมตรตามเส้นทางสายตากฟ้า-โคกสำโรง ก่อนถึงวัดถ้ำพรสวรรค์ประมาณ ๒ กิโลเมตร เลี้ยวซ้ายจากถนนเข้าไปประมาณ ๗๐๐ เมตร เป็นน้ำตกที่เกิดจากน้ำผุดไหลลดหลั่นกันอย่างสวยงาม ประมาณ ๓ ชั้น มีน้ำตลอดทั้งปี
 3. ทุ่งปอเทือง – ทุ่งทานตะวัน

แหล่งอ้างอิง :

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%94%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B9%88:%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B9%8C
– https://www.sawadee.co.th/thai/nakhonsawan/attractions.html
– https://thailandtourismdirectory.go.th/th/info/search/list?search=&province=60&maintype=M1&lat=&lng=
– http://www.oceansmile.com/N/Nakhonsawan/Nakhonsawan3.htm
– http://rdi.nsru.ac.th/knowledge/district012.php
– https://travel.mthai.com/region/199366.html
– https://www.thailandhotelforums.com/forum/viewtopic.php?f=50&t=14061

Author: นายกษิดิศ ประมวลกมล

ใส่ความเห็น