ประวัติอำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์

ประวัติความเป็นมา

อำเภอชุมแสงเป็นอำเภอเก่าแก่อำเภอหนึ่งของจังหวัดนครสวรรค์ แต่เดิมอยู่ในความปกครองของ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ ต่อมาทางราชการได้แบ่งท้องที่การปกครองจัด ตั้งเป็นตำบลเกยไชย จนกระทั่งในปี พ.ศ.2446 กระทรวงมหาดไทยได้ประกาศฐานะขึ้น เป็นอำเภอโดยเรียกชื่อว่า “อำเภอพันลาน” เนื่องจากตั้งอยู่ที่พันลาน (ปัจจุบันคือหมู่ที่ 4 ตำบลพันลาน) ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อจาก “อำเภอพันลาน” มาเป็น “อำเภอเกยไชย”

ในปี 2458 ได้ย้ายที่ว่าการอำเภอไปตั้งอยู่ที่ทางฝั่งตะวันตกของแม่น้ำน่านที่บ้านชุมแสงซึ่งอยู่ตรงข้ามกับตลาดชุมแสง จึงได้เปลี่ยนชื่อจาก “อำเภอไชย” มาเป็น “อำเภอชุมแสง” และในปี 2511 อาคารที่ว่าการอำเภอชุมแสง เริ่มมีสภาพที่ทรุดโทรมมากประกอบด้วยกับที่ตั้งเดิมราษฎรไปติดต่อราชการไม่สะดวกนัก ทางหมู่ 17 ตำบลเกยไชย จนถึงปัจจุบัน

ประวัติความเป็นมาของชื่อ

คำว่า “ชุมแสง” มีผู้เล่าต่อ ๆ กันมาเป้น 2 ทาง คือ ต้นไม้ชนิดนี้ เรียกว่า “ต้นชุมแสง” มีลักษณะคล้ายกับต้นแจง สมัยก่อนมีขึ้นอยู่ทั่วไป ใบคล้ายใบมะปราง เขียวชะอุ่มตลอดปี โบราณใช้ทำยารักษาโรคพรายเลือดลมสตรี ผล ของต้นชุมแสงชาวบ้านจะเก็บไปใช้เป็นลูกกระสุนสำหรับธนู ต้นชุมแสงจึงเป็น สัญลักษณ์ประจำถิ่นต่อมา ได้ใช้เป็นชื่อบ้านเรียกว่า “บ้านชุมแสง”

สมัยพระเจ้าตากสินนำกองทัพออกทำการปราบก๊กต่าง ๆ ได้ตั้งค่าย และเป็นที่ สะสมอาวุธยุทโธปกรณ์ หรือคลังแสง สำหรับปราบก๊กเจ้าเมืองพิษณะโลก ชาวบ้านจึงเรียกบริเวณที่ตั้งค่ายแห่งนั้นว่า “คลังแสง” และต่อ ๆ มาได้เรียกเพี้ยน เป็น “ชุมแสง”

คำขวัญประจำอำเภอ

แห่เจ้าพ่อเจ้าแม่ สองแคว ยมน่าน น้ำตาลหวานเกยไชย บึงใหญ่บอระเพ็ด

ที่ตั้งและอาณาเขต

อำเภอชุมแสงตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้

 • ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอโพทะเลและอำเภอบางมูลนาก (จังหวัดพิจิตร)
 • ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอหนองบัว
 • ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอท่าตะโกและอำเภอเมืองนครสวรรค์
 • ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอเก้าเลี้ยวตะวันตก

การแบ่งเขตการปกครอง

การปกครองส่วนภูมิภาค

อำเภอชุมแสงแบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น 12 ตำบล 131 หมู่บ้าน ได้แก่

1. ชุมแสง (Chum Saeng)
2. ทับกฤช (Thap Krit) 19 หมู่บ้าน
3. พิกุล (Phikun) 10 หมู่บ้าน
4. เกยไชย (Koei Chai) 17 หมู่บ้าน
5. ท่าไม้ (Tha Mai) 15 หมู่บ้าน
6. บางเคียน (Bang Khian) 14 หมู่บ้าน
7. หนองกระเจา (Nong Krachao) 14 หมู่บ้าน
8. พันลาน (Phan Lan) 8 หมู่บ้าน
9. โคกหม้อ (Khok Mo) 8 หมู่บ้าน
10. ไผ่สิงห์ (Phai Sing) 10 หมู่บ้าน
11. ฆะมัง (Khamang) 8 หมู่บ้าน
12. ทับกฤชใต้ (Thap Krit Tai) 8 หมู่บ้าน

การปกครองส่วนท้องถิ่น

ท้องที่อำเภอชุมแสงประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 13 แห่ง ได้แก่

 • เทศบาลเมืองชุมแสง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลชุมแสงทั้งตำบล
 • เทศบาลตำบลทับกฤช ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลทับกฤช
 • องค์การบริหารส่วนตำบลทับกฤช ครอบคลุมพื้นที่ตำบลทับกฤช (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลทับกฤช)
 • องค์การบริหารส่วนตำบลพิกุล ครอบคลุมพื้นที่ตำบลพิกุลทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลเกยไชย ครอบคลุมพื้นที่ตำบลเกยไชยทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลท่าไม้ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลท่าไม้ทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบางเคียน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบางเคียนทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจา ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหนองกระเจาทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลพันลาน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลพันลานทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหม้อ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลโคกหม้อทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่สิงห์ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลไผ่สิงห์ทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลฆะมัง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลฆะมังทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลทับกฤชใต้ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลทับกฤชใต้ทั้งตำบล

เศรษฐกิจ

อาชีพหลัก

1. เกษตรกรรม
2. เลี้ยงสัตว์ประมง

อาชีพเสริม

1. รับจ้าง
2. ค้าขาย

ธนาคาร

1. ธนาคารออมสิน โทร. 0-5628-2216
2. ธนาคารกรุงไทย จำกัด โทร. 0-5628-2103
3. ธนาคารกรุงเทพ จำกัด โทร. 0-5628-2773
4. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด โทร. 0-5628-2077, 0-5628-2544
5. ธนาคารทหารไทย โทร. 0-5628-2498, 0-5628-2499
6. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร โทร. 0-528-2133, 0-5631-8851

การเกษตร

ข้าว พริก ผลไม้สวน ปลา น้ำตาลโตนด น้ำตาลสด

ทรัพยากรธรรมชาติและแหล่งน้ำที่สำคัญ

1. แม่น้ำน่าน
2. แม่น้ำยม
3. บึงบอระเพ็ด
4. คลองจระเข้เผือก คลองหนองขอน คลองบ้านลาด คลองโพหนองยาว บึงหลวง

สถานที่ท่องเที่ยว

1. ตลาดเก่าร้อยปีชุมแสง
2. พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าตากสิน
3. สะพาน (แขวน) หิรัญนฤมิต
4. ศาลเจ้าพ่อ-เจ้าแม่ชุมแสง
5. วัดเกยไชยเหนือ

แหล่งอ้างอิง:

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%AA%E0%B8%87
http://www.oceansmile.com/N/Nakhonsawan/Nakhonsawan3.htm
https://thailandtourismdirectory.go.th/th/info/search/list?search=&province=60&maintype=M1&lat=&lng=
http://rdi.nsru.ac.th/knowledge/district003.php

Author: นายกษิดิศ ประมวลกมล

ใส่ความเห็น