ประวัติอำเภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์

ประวัติความเป็นมา

ท้องที่อำเภอชุมตาบงเดิมเป็นส่วนหนึ่งของตำบลห้วยน้ำหอม อำเภอลาดยาว ในปี พ.ศ. 2535 ทางราชการได้จัดตั้งกิ่งอำเภอแม่วงก์ขึ้นซึ่งรวมพื้นที่ตำบลห้วยน้ำหอมไว้ด้วย และตำบลห้วยน้ำหอมได้แยกหมู่บ้านบางแห่งตั้งเป็นตำบลชุมตาบงและตำบลปางสวรรค์ในปีต่อมา จนกระทั่งสองตำบลนี้ได้รับการจัดตั้งเป็น กิ่งอำเภอชุมตาบง อยู่ในเขตการปกครองของอำเภอลาดยาว ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยลงวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2540 มีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม ปีเดียวกัน และในวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2550 ได้มีพระราชกฤษฎีกายกฐานะขึ้นเป็น อำเภอชุมตาบง โดยมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 8 กันยายน ปีเดียวกัน

คำขวัญประจำอำเภอ

ดินแดนเกษตรกรรม วัฒนธรรมผสมผสาน คลองโพธิ์ไหลผ่าน มหัศจรรย์หินเหิน

ที่ตั้งและอาณาเขต

อำเภอชุมตาบงตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียง ดังนี้อำเภอชุมแสงตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้

  • ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอแม่วงก์
  • ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอลาดยาว
  • ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอสว่างอารมณ์และอำเภอลานสัก (จังหวัดอุทัยธานี)
  • ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอแม่เปิน

การแบ่งเขตการปกครอง

การปกครองส่วนภูมิภาค

อำเภอชุมตาบงแบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น 2 ตำบล 22 หมู่บ้าน ได้แก่
1. ชุมตาบง 12 หมู่บ้าน
2. ปางสวรรค์ 10 หมู่บ้าน

การปกครองส่วนท้องถิ่น

ท้องที่อำเภอชุมตาบงประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2 แห่ง ได้แก่
1. องค์การบริหารส่วนตำบลชุมตาบง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลชุมตาบงทั้งตำบล
2. องค์การบริหารส่วนตำบลปางสวรรค์ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลปางสวรรค์ทั้งตำบล

เศรษฐกิจ

อาชีพหลัก

ทำไร่ ทำนา เลี้ยงสัตว์

อาชีพเสริม

ผ้าทอย้อมสีธรรมชาติ เช่น ผ้าทอขาวม้า ผ้าห่ม และผ้าถุง เป็นต้น

การเกษตร

ข้าว อ้อย ข้าวโพด และมันสำปะหลัง

ทรัพยากรธรรมชาติและแหล่งน้ำที่สำคัญ

1. แม่น้ำคลองโพธิ์ (เป็นแม่น้ำสาขาของแม่น้ำสะแกกรัง) ต้นกำเนิดจากเทือกเขาเขาผืนป่า ตะวันตกอุทยานแห่งชาติป่าแม่วงก์-แม่เปิน ไหลผ่านตอนกลางของพื้นที่อำเภอชุมตาบงเป็นเส้นแบ่งเขตตำบลปางสวรรค์กับตำบลชุมตาบงมีความยาว ประมาณ 25 กิโลเมตร นับว่าเป็นเส้นเลือดใหญ่ที่หลื่อเลี้ยงพื้นที่อำเภอชุมตาบง
2. ป่าไม้ อำเภอชุมตาบงมีป่าไม้อยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ซึ่งอยู่ใน เขตอุทยานแห่งชาติป่าแม่วงก์-แม่เปิน พื้นที่โดยประมาณ 21,636 ไร่
3. อ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์

สถานที่ท่องเที่ยว

ถ้ำเขาจั๊กจั่น ตั้งอยู่หมู่ที่ 10 บ้านเขาจั๊กจั่นหนึ่ง เป็นแหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติ มีถ้ำรอบบริเวณเขา จำนวน 30 ถ้ำ บางถ้ำเข้าไปข้างในสามารถทะลุออกอีกถ้ำหนึ่งได้ ซึ่งธรรมชาติได้สร้างความสวยงามไว้ เหมาะที่จะมาท่องเที่ยวชมความงาม ในเวลากลางคืนจะได้ยินเสียงจั๊กจั่นร้องมากมาย ซึ่งได้เป็นชื่อของถ้ำเขาจั๊กจั่นตามเสียงของแมลงจั๊กจั่นนี้

แหล่งอ้างอิง:

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%87
http://rdi.nsru.ac.th/knowledge/district015.php
http://www.chaiwbi.com/0drem/web_children/2548/51/5105/other_page/travel.html

Author: นายกษิดิศ ประมวลกมล

ใส่ความเห็น