ประวัติอำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์

ประวัติความเป็นมา

อำเภอเก้าเลี้ยวมีฐานะเป็นตำบลหนึ่งของอำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ ต่อมาปี พ.ศ. 2512ประกาศตั้งเป็นกิ่งอำเภอตามประกาศของกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 9 กันยายน 2512 โดยตั้งตำบลเก้าเลี้ยวเป็นกิ่งอำเภอเก้าเลี้ยว การปกครองขึ้นกับอำเภอ บรรพตพิสัย ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2512 รวมตำบลมหาโพธิ  ตำบลเขาดิน ตำบลหนองเต่า และตำบลหัวดงไว้ในปกครองด้วย โดยอาศัยห้องแถวในตลาดเก้าเลี้ยว เป็นที่ทำการชั่วคราว เป็นที่ทำการกิ่งอำเภอเก้าเลี้ยว เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2513 ต่อมาได้มีพระราชกฤษฎีกายกฐานะเป็นอำเภอเก้าเลี้ยว เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2516 และประกาศในพระราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษ เล่มที่ 90 ตอนที่ 75 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2516 และประกอบพิธีเปิดป้ายที่ว่าการอำเภอ เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2516

ประวัติความเป็นมาของชื่อ

1. จากเพี้ยนเสียง เดิมประชากรส่วนใหญ่ปลูกกล้วยไข่เป็นสินค้า มีชาวจีนซึ่งเป็น พ่อค้าคนกลางรับซื้อกล้วยไข่ไปขาย โดยขนส่งทางเรือ ครั้นเมื่อมาถึงตลาดเก้าเลี้ยวในปัจจุบัน ชาวจีนจะตะโกนบอกนายท้ายเรือเป็นภาษาจีน “เก๋าเหลี่ยว” ซึ่งแปลว่า “ถึงแล้ว” เพื่อให้นายท้ายเรือปล่อยเรือของตนเมื่อมีการตะโกนว่า “เก๋าเหลี่ยว” บ่อย ๆ เข้าคนฟังได้ยินนำไปพูด ต่อ ๆ กันเสียงอาจเพี้ยนไปเป็น “เก้าเลี้ยว” ก็เป็นไปได้

2. จากสภาพภูมิศาสตร์ เดิมการเดินทางจากจังหวัดนครสวรรค์ ต้องใช้เรือเป็นพาหนะ แล่นไปตามแม่น้ำปิง เรือต้องแล่นผ่านคุ้งน้ำน้อยใหญ่ที่คดเคี้ยวคดไปมา นับถึงหมู่บ้านนี้ได้ เก้าเลี้ยวพอดีชาวบ้านจึงขนานนามว่า “บ้านเก้าเลี้ยว”

คำขวัญประจำอำเภอ

เก้าคุ้งคดเคี้ยว เก้าเลี้ยวเลื่องลือ ฝรั่งขึ้นชื่อ นับถือหลวงพ่อเฮง

ที่ตั้งและอาณาเขต

อำเภอเก้าเลี้ยวตั้งอยู่ทางทิศเหนือของจังหวัด มีพื้นที่ติดต่อกับอำเภออื่น ๆ ดังนี้

ทิศเหนือ ติดต่อกับตำบลบางตาหงายและตำบลหนองกรด อำเภอบรรพตพิสัย และอำเภอโพทะเล (จังหวัดพิจิตร)

ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอชุมแสง

ทิศใต้ ติดต่อกับตำบลหนองกระโดน ตำบลบ้านแก่ง และตำบลบ้านมะเกลือ อำเภอเมืองนครสวรรค์

ทิศตะวันตก ติดต่อกับตำบลบางตาหงาย และตำบลหูกวาง อำเภอบรรพตพิสัย

การแบ่งเขตการปกครอง

การปกครองส่วนภูมิภาค

ปัจจุบันอำเภอเก้าเลี้ยว มีพื้นที่ประมาณ 256.713 ตารางกิโลเมตร หรือ 160,446 ไร่ แบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น 5 ตำบล 43 หมู่บ้าน ได้แก่

1. มหาโพธิ (Maha Phot) 5 หมู่บ้าน

2. เก้าเลี้ยว (Kao Liao) 5 หมู่บ้าน

3. หนองเต่า (Nong Tao) 10 หมู่บ้าน

4. เขาดิน (Khao Din) 12 หมู่บ้าน

5. หัวดง (Hua Dong) 12 หมู่บ้าน

การปกครองส่วนท้องถิ่น

ท้องที่อำเภอเก้าเลี้ยวประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5 แห่ง ได้แก่

เทศบาลตำบลเก้าเลี้ยว ครอบคลุมพื้นที่ตำบลเก้าเลี้ยวทั้งตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลมหาโพธิ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลมหาโพธิทั้งตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหนองเต่าทั้งตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลเขาดินทั้งตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวดง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหัวดงทั้งตำบล

เศรษฐกิจ

อาชีพหลัก

เกษตรกรรม เช่น ทำนา ทำสวน และทำไร่

อาชีพเสริม

1. ร้อยพวงมาลัยดอกมะลิ

2. ทำปุ๋ยอินทรีย์, ปุ๋ยหมักชีวภาพ

3. ผลไม้แปรรูป

4. ทอพรมเช็ดเท้า

ธนาคาร

1. ธนาคารไทยพาณิชย์ โทร. 0-5629-9075

2. ธนาคารธกส. โทร. 0-5629-9189

การเกษตร

1. ข้าว

2. อ้อย

3. ดอกมะลิ

ทรัพยากรธรรมชาติและแหล่งน้ำที่สำคัญ

1. แม่น้ำปิง

2. บึงเพรียง

สถานที่ท่องเที่ยว

รอยพระบาทจำลอง ที่ตั้ง ม.6 ต.เขาดิน (ตรงข้ามกันกับวัดมหาโพธิใต้) โบสถ์เก่าแก่ ที่ตั้ง ม.3 ต.มหาโพธิ (วัดสมัยเก่า รุ่นรัชกาลที่ 5 เจ้าอาวาสสมัยนั้น คือ หลวงพ่อเฮง)

วัดพระหน่อธรณินทร์ฯ ที่ตั้ง ม.6 ต.เขาดิน

วังปลาท่าน้ำวัดมหาโพธิเหนือ ที่ตั้ง ม.5 ต.มหาโพธิ

วังปลาหน้าวัดเก้าเลี้ยว (สมัยแต่ก่อนนั้น ปัจจุบันเป็นเขื่อนซีเมนต์ เต็มด้านหน้าวัด ยาวตลอดแนวถึงตลาดสด ยามเย็นก็น่าชม) ที่ตั้ง ม.1 ต.เก้าเลี้ยว

แหล่งอ้างอิง :

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B9%89%E0%B8%A2%E0%B8%A7

http://district.cdd.go.th/kaoliao/about-us/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%B2/

http://kaoliao.nakhonsawan.doae.go.th/kaoliao/index.php/2015-01-22-09-49-11

http://www2.amphoe.com/menu.php?am=275&pv=22&mid=1

http://rdi.nsru.ac.th/knowledge/district006.php

Author: นายกษิดิศ ประมวลกมล

ใส่ความเห็น