STEM กระถ่างต้นไม้จากขวดน้ำ

ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6                                                                         เวลา 4 ชั่วโมง

สาระสำคัญ

ในปัจจุบันความนิยมในการใช้ขวดพลาสติกในการบรรจุอาหารและเครื่องดื่ม เป็นจำนวนมากเนื่องจากหาง่ายและมีราคาถูกการทำกระถางต้นไม้จากขวดน้ำ ซึ่งเป็นการประดิษฐ์สิ่งของโดยการนำมารีไซเคิลให้เกิดประโยชน์และสามารถใช้งานได้โดยการประดิษฐ์ที่ไม่ต้องลงทุนมากและเป็นการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า

สาระการเรียนรู้
          1. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับขวดน้ำ

          2. การออกแบบการทำกระถ่างต้นไม้จากขวดน้ำ

          3. การทำกระถ่างต้นไม้จากขวดน้ำ

ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

1. ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม

-การคิดอย่างสร้างสรรค์และคำนึงถึงประโยชน์

2. ทักษะชีวิตและอาชีพ

-ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถนำไปประกอบอาชีพในอนาคตได้

3. ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี

-การใช้เครื่องมือเทคโนโลยี

S: วิทยาศาสตร์ วัสดุสังเคราะห์พลาสติก
T : เทคโนโลยี -การค้นหาและรวบรวมข้อมูล -การใช้โปรแกรม Photoshop ใน การออกแบบ  
กระถ่างต้นไม้จากขวดน้ำ
E: วิศวกรรมศาสตร์ -การออกแบบ -การวางแผน -การแก้ปัญหา
M: คณิตศาสตร์ -การวัด -การคำนวณ  

 

จุดประสงค์การเรียนรู้ (เน้นด้านทักษะ เน้นการปฏิบัติ)

  1. นักเรียนสามารถทำกระถ่างต้นไม้จากขวดน้ำได้
  2. นักเรียนสามารถค้นหาและรวบรวมข้อมูลได้
  3. นักเรียนสามารถทำงานเป็นกลุ่มและแก้ปัญหาได้

กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

ชั่วโมง 1 – 2

  1. ครูนำเข้าสู่บทเรียนโดยการแบ่งนักเรียนเป็น 4 กลุ่ม จากนั้นครูอธิบายถึงปัญหาขวดพลาสติก และการรีไซเคิลขวดพลาสติกเป็นกระถ่างต้นไม้
  2. นักเรียนแต่ละกลุ่มสืบค้นข้อมูลปัญหาขวดพลาสติก และสิ่งประดิษฐ์จากขวดน้ำ
  3. นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอสิ่งที่ได้สืบค้นหน้าชั้นเรียน
  4. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มออกแบบกระถ่างต้นไม้ ในโปรแกรม Photoshop

ชั่วโมง 3 – 4

  1. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มลงมือปฏิบัติในการทำกระถ่างต้นไม้จากขวดน้ำ และตกแต่งให้สวยงามตามแบบ
  2. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนำผลงานออกมานำเสนอ และบอกวัสดุอุปกรณ์ ขั้นตอนการทำ และมีประโยชน์ต่อผู้ใช้อย่างไร

การวัดและประเมินผล   

จุดประสงค์การเรียนรู้ วิธีการวัด เครื่องมือ
นักเรียนสามารถทำกระถ่างต้นไม้จากขวดน้ำได้ ประเมินใบกิจกรรม “การออกแบบกระถ่างต้นไม้ในโปรแกรม Photoshop” ประเมินใบกิจกรรม “กระถ่างต้นไม้จากขวดน้ำ” ใบกิจกรรม “การออกแบบกระถ่างต้นไม้ในโปรแกรม Photoshop” ใบกิจกรรม “กระถ่างต้นไม้จากขวดน้ำ”
นักเรียนสามารถค้นหาและรวบรวมข้อมูลได้ ประเมินใบกิจกรรมการค้นหาข้อมูล ใบกิจกรรมการค้นหาข้อมูล
นักเรียนสามารถทำงานเป็นกลุ่มและแก้ปัญหาได้ สังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม

Author: นายโชคทวี ฉิมพุฒ

ใส่ความเห็น