OCSC

การพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงาน ผ่านระบบอิเล็คทรอนิกส์ (E – Learning)

การพัฒนาสมรรถนะตนเองผ่านระบบอิเล็คทรอนิกส์นี้ เป็นหลักสูตรอบรมออนไลน์ที่เป็นความต้องการร่วมของส่วนราชการเพื่อเพิ่มศักยภาพของบุคลากร/ข้าราชการให้สามารถปฏิบัติงาน ภายใต้ระบบบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อาทิ ชุดหลักสูตรการเขียนหนังสือราชการ หลักสูตรการวางแผนกลยุทธ์ และการวิเคราะห์โครงการ ชุดหลักสูตรการพัฒนากระบวนทัศน์ และคุณลักษณะข้าราชการ ชุดหลักสูตรการเสริมสร้างบทบาทหญิงชาย หลักสูตรการเสริมสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและภาษา ชุดหลักสูตรการบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อรองรับระบบจำแนกตำแหน่ง และค่าตอบแทนใหม่ ที่เหมาะสมกับบุคลากรเพื่อการประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปเข้ารับการฝึกอบรมตามสถานที่ต่าง ๆ ซึ่งเหมาะสมมากสำหรับสภาพแวดล้อมในยุคปัจจุบัน

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรม: ผู้ประสงค์สมัครเข้ารับการอบรมออนไลน์ต้องเป็นผู้ที่มีวินัยต่อการพัฒนาตนเอง มีความตั้งใจจริงในการเข้ารับการอบรมแบบออนไลน์ พร้อมจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขต่างๆ และให้ความร่วมมือกับกิจกรรมของหลักสูตร รวมทั้งมีความมุ่งมั่นที่จะนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง และเป็นผู้สามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เพื่อการอบรมออนไลน์ได้ตามกำหนด

ข้อมูลส่วนบุคคล ผู้เข้ารับการอบรมต้องกรอกข้อมูลส่วนบุคคล และแจ้งการทำงานผ่านระบบ โดยสามารถปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคล และข้อมูลการทำงานให้เป็นปัจจุบันได้ เช่น การศึกษา ที่อยู่ อาชีพ หน่วยงาน ตำแหน่ง ฯ

หลักสูตรฝึกอบรม มีหลากหลายหลักสูตร เช่น สำหรับข้าราชการบรรจุใหม่ หลักสูตรผู้นำทีมที่มีประสิทธิภาพ วิชาทั่วไป วิชาพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ
หลักสูตรอบรมออนไลน์ที่เป็นความต้องการ ร่วมของส่วนราชการเพื่อเพิ่มศักยภาพของข้าราชการให้สามารถปฏิบัติงาน ภายใต้ระบบบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อาทิ ชุดหลักสูตรการเขียนหนังสือราชการ หลักสูตรการวางแผนกลยุทธ์ และการวิเคราะห์โครงการ ชุดหลักสูตรการพัฒนากระบวนทัศน์ และคุณลักษณะข้าราชการ ชุดหลักสูตรการเสริมสร้างบทบาทหญิงชาย หลักสูตรการเสริมสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและภาษา ชุดหลักสูตรการบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อรองรับระบบจำแนกตำแหน่ง และค่าตอบแทนใหม่ โดยแบ่งออกเป็นด้านต่าง ๆ ดังนี้

เสริมทักษะด้านอาเซียน
   AC01 :: การเจรจาต่อรอง
   AC02 :: การทำข้อตกลง
   AC03 :: การทำบันทึกการประชุมระหว่างประเทศ
   AC04 :: การอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม
   AC05 :: ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับอาเซียนสำหรับข้าราชการ
   AC06 :: ความมั่นคงชายแดน
   AC07 :: เศรษฐกิจชายแดน
   AC08 :: บทบาทเชิงรุกของข้าราชการเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
   AC09 :: การทำงานในบริบทวัฒนธรรมข้ามชาติ
   AC10 :: สิทธิมนุษยชนกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
   AC11 :: ประเทศไทยในบริบทนานาชาติ
   AC12 :: การเชื่อมโยงนโยบายสู่การปฏิบัติ
   AC13 :: ทัศนคติเชิงบวกกับการทำงานยุคอาเซียน
   AC14 :: รู้ไว้ก่อนไปอินโดนีเซีย
   AC15 :: หลักกฎหมายว่าด้วยประชาชนอาเซียน : ความรู้พื้นฐานทั่วไปที่ควรทราบ
   AC16 :: ประชากรสูงวัยในอาเซียน : ความเหมือนที่แตกต่าง
   AC17 :: จิตวิญญาณอาเซียนและการคิดแบบอาเซียน
   AC18 :: จากวิถีไทยสู่วิถีอาเซียน : การเตรียมความพร้อมสู่การเป็นพลเมืองอาเซียน
   AC19 :: อาเซียนกับความเชื่อมโยงในภูมิภาค (ASEAN Connectivity)
กฎหมายและกฎระเบียบราชการ
   LA01 :: ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ
   LA02 :: พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ
   LA03 :: สิทธิมนุษยชน
   LA04 :: ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
   LA05 :: บทบาทหน้าที่ของส่วนราชการระดับกระทรวง
   LA06 :: วินัยและจรรยาข้าราชการ
   LA07 :: ระเบียบแบบแผนของทางราชการ
   LA08 :: กฎหมายพื้นฐานสำหรับข้าราชการ
   LA09 :: พระราชบัญญัติการจัดซื่้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
การพัฒนาสมรรถนะสู่มืออาชีพด้านบริหารทรัพยากรบุคคล
   HR001 :: หลักสูตรการฝึกอบรมนักทรัพยากรบุคคลมืออาชีพ ระดับปฏิบัติการ หมวดวิชาความรู้พื้นฐานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (e-Learning)
เสริมทักษะด้านภาษา
   L08 :: ภาษาเวียดนาม
   L13 :: ภาษาลาว
   L14 :: ภาษาเขมร
   L15 :: ภาษาเวียดนาม
   L16 :: ภาษาเมียนมา
   L17 :: ภาษามลายู
   L18 :: ภาษามลายูท้องถิ่น (ยาวี)
เสริมทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
   C28 :: Data Visualization
   C29 :: Project Management สำหรับข้าราชการระดับปฏิบัติการ
   C30 :: การใช้ Microsoft Excel เพื่อการบริหารข้อมูล
การบริหารทรัพยากรบุคคล
   PC01 :: การบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์
   PC03 :: ระบบพิทักษ์คุณธรรม
   PC03- :: ระบบพิทักษ์คุณธรรม
   PC04 :: สมรรถนะของราชการพลเรือนไทย
   PC05 :: HR Scorecard
   PC08 :: การบริหารค่าตอบแทน
   PC09 :: การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเข้ารับราชการ
   PC12 :: การประเมินผลการปฏิบัติงาน
   PC13 :: จรรยาบรรณวิชาชีพการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ
   PC14 :: การฝึกอบรม และพัฒนาข้าราชการ
   PC15 :: การสร้างทีมงานที่มีประสิทธิภาพ
   PC16 :: วินัยข้าราชการพลเรือน
   PC17 :: การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ
   PC18 :: คุณภาพชีวิตในการทำงาน
   PC19 :: การพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   PC20 :: การพัฒนาขีดความสามารถของส่วนราชการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
   PC21 :: การจัดทำตัวชี้วัด
   PC21- :: การจัดทำตัวชี้วัด
   PC24 :: การสื่อสารภายในองค์กรเพื่อการบริหารทรัพยากรบุคคล
   PC25 :: การกำหนดตำแหน่งและการประเมินค่างาน
   PC26 :: การจัดสวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูล
   PC27 :: การเสริมสร้างความเป็นมืออาชีพด้าน HR
   PC28 :: ระบบบริหารกำลังคนคุณภาพ
   PC29 :: ความรู้พื้นฐานด้านการบริหารผลการปฏิบัติราชการ
   PC30 :: การจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล
   PC31 :: ความรู้พื้นฐานการบรรจุและแต่งตั้ง
   PC32 :: การจัดทำแบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description)
   PC33 :: การสรรหานักเรียนทุนรัฐบาล
   PC34 :: ระบบราชการไทย
   PC35 :: การบริหารงานภาครัฐแนวใหม่
   PC36 :: การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
   PC37 :: สมรรถนะหลักสำหรับข้าราชการพลเรือน
   PC38 :: การวางแผนทางก้าวหน้าในสายอาชีพ
   PC39 :: ความรู้พื้นฐานการบริหารทรัพยากรบุคคล
   PC40 :: การวิเคราะห์ความจำเป็นในการฝึกอบรม
การเสริมสร้างบทบาทหญิงชาย
   G01 :: ผู้หญิง ผู้ชาย ในโลกการทำงาน
   G02 :: การล่วงละเมิดทางเพศในหน่วยงาน (Sexual Harassment)
การพัฒนากระบวนทัศน์ และคุณลักษณะข้าราชการ
   E01 :: ทักษะการตัดสินใจและแก้ปัญหา
   E02 :: ทัศนคติที่ดีต่อการทำงานภาครัฐ
   E03 :: ความเชื่อมั่นในตนเอง
   E04 :: ความฉลาดทางอารมณ์ (EQ)
   E05 :: การสร้างแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการทำงาน
   E06 :: การมุ่งอนาคตและการควบคุมตน
   E08 :: ความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม
   E09 :: มาตรฐานทางคุณธรรม และจริยธรรม
   E10 :: ความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ
   E11 :: การบริการที่เป็นเลิศ
   E12 :: คุณธรรมสำหรับข้าราชการ
   E13 :: บทบาทของผู้บังคับบัญชาในการรักษาวินัยของผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา
   E14 :: การเป็นข้าราชการ
   E15 :: การเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท
   E16 :: เสริมสร้างเกียรติภูมิข้าราชการ : สำนึกข้าราชการไทยไม่โกง
   E17 :: การสร้างวิสัยทัศน์เพื่อตอบสนองสังคมสูงวัย
   EC01 :: เศรษฐกิจพอเพียง
การเขียนหนังสือราชการ
   A01 :: วิชาที่ 1 หนังสือราชการ และหนังสือติดต่อราชการ
   A02 :: วิชาที่ 2 การเขียนข้อความในหนังสือติดต่อราชการ
   A03 :: วิชาที่ 3 หลักการเขียนหนังสือติดต่อราชการที่ถูกต้อง
   A04 :: วิชาที่ 4 หลักการเขียนหนังสือติดต่อราชการที่ดี
   D14 :: เสริมทักษะการเขียนหนังสือราชการ
การบริหาร
   002 :: หลักสูตรผู้นำทีมที่มีประสิทธิภาพ
   A00 :: การวางแผนกลยุทธ์
   M01 :: การคิดเพื่อประสิทธิผลของงาน (Effective Thinking)
   M02 :: การเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์เพื่อการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ
   M03 :: การสื่อสารเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการทำงาน
   M04 :: การสอนงาน
   M05 :: การให้คำปรึกษา
   M06 :: การอำนวยการ การติดตามงาน และการกระจายงานที่มีประสิทธิภาพ
   M07 :: กระบวนการวิเคราะห์ปัญหา และการแก้ปัญหา
   M08 :: การติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงาน
   M09 :: การจัดทำแผนปฏิบัติงาน
   M10 :: การใช้หลักการตลาดเพื่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
   M11 :: ความรู้เกี่ยวกับราชการไทยและการเป็นข้าราชการ
   M12 :: ภาวะผู้นำ (Leadership)
   M13 :: การบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Management)
   M14 :: การบริหารความเสี่ยง (Risk Management)
   M15 :: การบริหารความขัดแย้ง (Conflict Management)
   M16 :: การพัฒนาบุคลิกภาพ
   M17 :: การเทียบเคียง (Benchmarking)
   M18 :: การจัดลำดับความสำคัญ
   M19 :: องค์การแห่งการเรียนรู้
   M20 :: การปรับปรุงการทำงาน
   M21 :: การคิดเชิงสังเคราะห์
   M22 :: การใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
   M23 :: การบริหารงบประมาณและการเงิน
   M24 :: การพัฒนานักบริหารภาครัฐ : การบริหารทรัพยากรบุคคลบนความหลากหลาย
   M25 :: การสื่อสารและการบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ
   M26 :: บทบาทและหน้าที่ของผู้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการในการบริหารจัดการภาครัฐ
   M27 :: การบริหารกระบวนการสร้างนวัตกรรมในหน่วยงาน
   M28 :: เทคนิคการนำเสนอ
   M29 :: การสร้างเครือข่าย (Networking) และพันธมิตร (Partner)
   M30 :: การพัฒนาการคิด
   M31 :: การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
   M32 :: มนุษยสัมพันธ์ในการทำงาน
   M33 :: การวางแผนปฏิบัติงานโครงการและการดำเนินการตามแผน
   M34 :: Project Management สำหรับข้าราชการระดับบริหาร

ข้อมูลการอบรม
ผู้เข้ารับการอบรมสามารถตรวจสอบผลการอบรมแต่ละหลักสูตรตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข และพิมพ์เอกสารรับรองผลในช่วงเวลาที่กำหนด

ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและเข้ารับการอบรมออนไลน์ได้ที่ http://ocsc.chulaonline.net/

Author: น.ส.จริยา ทิพย์หทัย

ใส่ความเห็น