บทความวิจัย การศึกษาปัญหาการเรียนเขียนโปรแกรมของนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี การศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

นนทชัย สามงามจันทร์, พัชระ แมลงภู่ และวุฒิชัย พิลึก 1. นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาล… Read More

Continue Reading
km

องค์ความรู้ และเทคนิคการเขียนคู่มือการปฏิบัติงาน

Continue Reading

บทความวิจัยเรื่อง : Technology-Rich Outcomes-Focused Learning Environment Inventory (TROFLEI): การศึกษาความเชื่อมั่นแบบสำรวจสภาพแวดล้อมทางการเรียนรู้ Technology-Rich Outcomes-Focused Learning Environment Inventory (TROFLEI): A Study of Reliability for Exploring the Learning Environment Computer programming.

ผู้วิจัย นนทชัย สามงามจันทร์, พัชระ แมลงภู่, กรกฎ ช่อรัก, วุฒิชัย พิลึก และ สิริรัตน์ จรรยารัตน์ ส่งตีพิมพ์ : … Read More

Continue Reading

วิธีป้องกันโรคซึมเศร้า และแบบวัดภาวะซึมเศร้า

1. ฝึกยอมรับและเห็นคุณค่าในตัวเอง ฝึกสำรวจตัวเอง เรียนรู้ รู้จักตัวเองมากขึ้น และฝึกยอมรับในสิ่งที่ตนเองเป็น ท… Read More

Continue Reading
OCSC

การพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงาน ผ่านระบบอิเล็คทรอนิกส์ (E – Learning)

การพัฒนาสมรรถนะตนเองผ่านระบบอิเล็คทรอนิกส์นี้ เป็นหลักสูตรอบรมออนไลน์ที่เป็นความต้องการร่วมของส่วนราชการเพื่อเ… Read More

Continue Reading

น้ำตาจระเข้

สุภาษิต สำนวนไทย คำพังเพย น้ำตาจระเข้ หมายถึง ?? น้ำตาจระเข้ หมายถึง : น้ำตาจระเข้ Crocodile’s tear เป็น… Read More

Continue Reading

สร้าง Passion ในการเรียนรู้

การกระทำสิ่งใดให้ประสบความสำเร็จนั้น นอกจากจะต้องมีสมรรถนะในการทำสิ่งนั้นแล้ว ยังต้องมี Passion ในการทำสิ่งนั้… Read More

Continue Reading