วิธีการสืบค้นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์อย่างง่าย ๆ หาอะไรก็เจอ ดาวน์โหลดก็ได้

ศูนย์วิทยบริการ (หอสมุด) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ มีฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิ… Read More

Continue Reading
IC3

การทดสอบประเมินสมรรรถนะด้านดิจิทัลตามมาตรฐานระดับสากลของบุคลากร

Continue Reading

ประวัติอำเภอแม่เปิน จังหวัดนครสวรรค์

ประวัติความเป็นมา อำเภอแม่เปินเดิมเป็นส่วนหนึ่งของกิ่งอำเภอแม่วงก์ อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ ต่อมากระทรวงมห… Read More

Continue Reading

ประวัติอำเภอเมืองนครสวรรค์

ประวัติความเป็นมา สร้างขึ้นเมื่อ ร.ศ. 188 (พ.ศ. 2442) โดยหลวงสรรพากรซึ่งเป็นนายอำเภอคนแรก ได้สร้างขึ้นในหมู่ที… Read More

Continue Reading

ประวัติอำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์

ประวัติความเป็นมา อำเภอไพศาลีเป็น เมืองเก่าโบราณสมัยขอมเรืองอำนาจในดินแดนสุวรรณภูมิ มีซากวัตถุโบราณปรากฎให้เห็… Read More

Continue Reading
คำศัพท์

คำทับศัพท์ เทคโนโลยีสารสนเทศ

คำทับศัพท์ “เทคโนโลยีสารสนเทศ”(ราชบัณฑิตยสถาน ได้บัญญัติไว้เพื่อให้การเขียนถูกต้องตามหลักเกณฑ์การเ… Read More

Continue Reading

ประวัติอำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์

ประวัติความเป็นมา ในสมัยโบราณพยุหะคีรี ตามหลักฐานทางประวัติศาสตร์ เป็นทางเดินของกองทัพโบราณไม่ว่าจะเป็นเมืองสุ… Read More

Continue Reading

ประวัติอำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์

ประวัติความเป็นมา เดิมตั้งอยู่ฝั่งตะวันออกของแม่น้ำปิง คือบ้านคลองมะเดื่อหมู่ 5 ตำบลตาสัง ต่อมาปี 2453 ได้ยกฐา… Read More

Continue Reading

ประวัติอำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์

ประวัติความเป็นมา เป็นอำเภอหนึ่งตั้งอยู่ทางใต้สุดของจังหวัดนครสวรรค์ มีพื้นที่ 854 ตารางกิโลเมตร ชื่ออำเภอมีที… Read More

Continue Reading

ประวัติอำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์

ประวัติความเป็นมา อำเภอตากฟ้า  เดิมอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ พื้นที่เป็นป่าดงดิบ มีสัตว… Read More

Continue Reading