บทความวิจัย การศึกษาปัญหาการเรียนเขียนโปรแกรมของนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี การศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

นนทชัย สามงามจันทร์, พัชระ แมลงภู่ และวุฒิชัย พิลึก 1. นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาล… Read More

Continue Reading
km

องค์ความรู้ และเทคนิคการเขียนคู่มือการปฏิบัติงาน

Continue Reading

บทความวิจัยเรื่อง : Technology-Rich Outcomes-Focused Learning Environment Inventory (TROFLEI): การศึกษาความเชื่อมั่นแบบสำรวจสภาพแวดล้อมทางการเรียนรู้ Technology-Rich Outcomes-Focused Learning Environment Inventory (TROFLEI): A Study of Reliability for Exploring the Learning Environment Computer programming.

ผู้วิจัย นนทชัย สามงามจันทร์, พัชระ แมลงภู่, กรกฎ ช่อรัก, วุฒิชัย พิลึก และ สิริรัตน์ จรรยารัตน์ ส่งตีพิมพ์ : … Read More

Continue Reading

บทความวิจัย เรื่อง การศึกษาปัญหาการเรียนเขียนโปรแกรมของนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี การศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ The Study of Problems in Learning Programming of Computer and Educational Technology Students, the Faculty of Education, Nakhon Sawan Rajabhat University

ผู้วิจัย : นนทชัย สามงามจันทร์, พัชระ แมลงภู่ และ วุฒิชัย พิลึก ส่งตีพิมพ์ การประชุมวิชาการระดับชาติ “กา… Read More

Continue Reading
OCSC

การพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงาน ผ่านระบบอิเล็คทรอนิกส์ (E – Learning)

การพัฒนาสมรรถนะตนเองผ่านระบบอิเล็คทรอนิกส์นี้ เป็นหลักสูตรอบรมออนไลน์ที่เป็นความต้องการร่วมของส่วนราชการเพื่อเ… Read More

Continue Reading

สุดยอดการทำให้สมาร์ทโฟนไร้เชื้อโรค

เป็นเรื่องที่บ่อยครั้งเวลาเราใช้โทรศัพท์ เราก็จะทำนู่นทำนี่ไปด้วย ก็ไม่รู้หรอกว่า มือของเราไปจับสิ่งสกปรกมาเสร… Read More

Continue Reading

แนะนำความรู้ ก่อนนำ แผงโซล่าเซลล์ ไปใช้งานจริง

สำหรับ เพื่อนๆ ที่กำลังสนใจ อยากจะติดตั้ง แผงโซล่าเซลล์ เพื่อใช้งานเอง หรือเพื่อลงทุนผลิตไฟฟ้าส่งขายคืนให้กับก… Read More

Continue Reading

เรือดำน้ำ

เรือดำน้ำ เป็นเรือรบที่สามารถปฏิบัติการในขณะที่อยู่ใต้ผิวน้ำได้ สร้างจากเหล็ก​แต่มีความสามารถในการเคลื่อนที่ภา… Read More

Continue Reading