บทความวิจัย เรื่อง Technology-Rich Outcomes-Focused Learning Environment Inventory (TROFLEI): การศึกษาความเชื่อมั่นแบบสำรวจสภาพแวดล้อมทางการเรียนรู้ Technology-Rich Outcomes-Focused Learning Environment Inventory (TROFLEI): A Study of Reliability for Exploring the Learning Environment Computer programming.

ผู้วิจัย นนทชัย สามงามจันทร์, พัชระ แมลงภู่, กรกฎ ช่อรัก, วุฒิชัย พิลึก และ สิริรัตน์ จรรยารัตน์ ส่งตีพิมพ์ : … Read More

Continue Reading

ประเทศไทยมีกี่จังหวัด

ประเทศไทย แบ่งการปกครองท้องถิ่นออกเป็นจังหวัด โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้บริหารสูงสุด รายชื่อจัง… Read More

Continue Reading

วิธีต่อยมวยไทยทำอย่างไร?

1การตั้งท่าจดมวย การตั้งท่าจดมวย คือ การวางเข่า การวางมือให้ถูกต้องตามหลักการฝึก โดยในการจดมวยนั้นจะต้องท… Read More

Continue Reading

วิธีต่อยคนตัวใหญ่กว่าทำอย่างไร?

1สู้หรือหนี (Fight or Flight): นีคือข้อที่สำคัญที่สุด เพราะมันไม่ผิดหากคุณจะหนีแล้วกลับไปเตรียมร่างกายเพื… Read More

Continue Reading

การจัดการความขัดแย้งในองค์การ

แนวคิด (Main Idea) การจัดการความขัดแย้งในองค์การในสังคมทุกระดับไม่สามารถหลีกเลี่ยงความขัดแย้งได้ ถือเป็นเ… Read More

Continue Reading

การตรวจติดตามและการรับรองคุณภาพ

แนวคิด (Main Idea) การตรวจติดตามและการรับรองคุณภาพเป็นกระบวนการ เป็นระบบ และเป็นอิสระ จัดทำรายละเอียดเป็น… Read More

Continue Reading

การจัดทำเอกสารระบบบริหารงานคุณภาพ

แนวคิด (Main Idea) การจัดทำอกสารระบบบริหารงานคุณภาพ เป็นขั้นตอนแรกของการพัฒนาระบบคุณภาพคณะทำงานที่จะพัฒนา… Read More

Continue Reading