บทความวิจัยเรื่อง : Technology-Rich Outcomes-Focused Learning Environment Inventory (TROFLEI): การศึกษาความเชื่อมั่นแบบสำรวจสภาพแวดล้อมทางการเรียนรู้ Technology-Rich Outcomes-Focused Learning Environment Inventory (TROFLEI): A Study of Reliability for Exploring the Learning Environment Computer programming.

ผู้วิจัย นนทชัย สามงามจันทร์, พัชระ แมลงภู่, กรกฎ ช่อรัก, วุฒิชัย พิลึก และ สิริรัตน์ จรรยารัตน์ ส่งตีพิมพ์ : … Read More

Continue Reading

บทความวิจัย เรื่อง การศึกษาปัญหาการเรียนเขียนโปรแกรมของนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี การศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ The Study of Problems in Learning Programming of Computer and Educational Technology Students, the Faculty of Education, Nakhon Sawan Rajabhat University

ผู้วิจัย : นนทชัย สามงามจันทร์, พัชระ แมลงภู่ และ วุฒิชัย พิลึก ส่งตีพิมพ์ การประชุมวิชาการระดับชาติ “กา… Read More

Continue Reading

ประเทศไทยมีกี่จังหวัด

ประเทศไทย แบ่งการปกครองท้องถิ่นออกเป็นจังหวัด โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้บริหารสูงสุด รายชื่อจัง… Read More

Continue Reading

วิธีต่อยมวยไทยทำอย่างไร?

1การตั้งท่าจดมวย การตั้งท่าจดมวย คือ การวางเข่า การวางมือให้ถูกต้องตามหลักการฝึก โดยในการจดมวยนั้นจะต้องท… Read More

Continue Reading

วิธีต่อยคนตัวใหญ่กว่าทำอย่างไร?

1สู้หรือหนี (Fight or Flight): นีคือข้อที่สำคัญที่สุด เพราะมันไม่ผิดหากคุณจะหนีแล้วกลับไปเตรียมร่างกายเพื… Read More

Continue Reading

การจัดการความขัดแย้งในองค์การ

แนวคิด (Main Idea) การจัดการความขัดแย้งในองค์การในสังคมทุกระดับไม่สามารถหลีกเลี่ยงความขัดแย้งได้ ถือเป็นเ… Read More

Continue Reading

การตรวจติดตามและการรับรองคุณภาพ

แนวคิด (Main Idea) การตรวจติดตามและการรับรองคุณภาพเป็นกระบวนการ เป็นระบบ และเป็นอิสระ จัดทำรายละเอียดเป็น… Read More

Continue Reading