การให้บริการยืม – คืนระหว่างห้องสมุดบนฐานข้อมูลสบรรณานุกรม (Inter Library Loan on UC-TAL; ILL ON UC-TAL)

ในฉบับก่อนนี้เราได้แนะนำการสืบคันทรัพยากรสารสนทศผ่านระบบฐานข้อมูล UCTAL ไปแล้ว ในฉบับนี้ ศูนย์วิทยบริการของเรา… Read More

Continue Reading