การเรียนรู้แบบการแสดงบทบาทสมมติ(Role Playing)

การเรียนรู้แบบการแสดงบทบาทสมมติ (Role Playing)  ลักษณะสำคัญ วิธีสอนโดยใช้การแสดงบทบาทสมมติ คือกระบวนการที่ผู้ส… Read More

Continue Reading

การจัดการองค์ความรู้กับวิชาศิลปะการใช้ภาษาเพื่องานนิเทศศาสตร์

การจัดการองค์ความรู้เป็นเครื่องมือเพื่อใช้ในการบรรลุเป้าหมาย เป็นการนำความรู้และประสบการณ์ จากบุคคลมาแลกเปลี่ย… Read More

Continue Reading