บทความวิจัย เรื่อง การศึกษาปัญหาการเรียนเขียนโปรแกรมของนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี การศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ The Study of Problems in Learning Programming of Computer and Educational Technology Students, the Faculty of Education, Nakhon Sawan Rajabhat University

นนทชัย สามงามจันทร์, พัชระ แมลงภู่ และวุฒิชัย พิลึก 1. นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาล… Read More

Continue Reading

บทความวิจัย เรื่อง Technology-Rich Outcomes-Focused Learning Environment Inventory (TROFLEI): การศึกษาความเชื่อมั่นแบบสำรวจสภาพแวดล้อมทางการเรียนรู้ Technology-Rich Outcomes-Focused Learning Environment Inventory (TROFLEI): A Study of Reliability for Exploring the Learning Environment Computer programming.

ผู้วิจัย นนทชัย สามงามจันทร์, พัชระ แมลงภู่, กรกฎ ช่อรัก, วุฒิชัย พิลึก และ สิริรัตน์ จรรยารัตน์ ส่งตีพิมพ์ : … Read More

Continue Reading

วิธีป้องกันโรคซึมเศร้า และแบบวัดภาวะซึมเศร้า

1. ฝึกยอมรับและเห็นคุณค่าในตัวเอง ฝึกสำรวจตัวเอง เรียนรู้ รู้จักตัวเองมากขึ้น และฝึกยอมรับในสิ่งที่ตนเองเป็น ท… Read More

Continue Reading

สร้าง Passion ในการเรียนรู้

การกระทำสิ่งใดให้ประสบความสำเร็จนั้น นอกจากจะต้องมีสมรรถนะในการทำสิ่งนั้นแล้ว ยังต้องมี Passion ในการทำสิ่งนั้… Read More

Continue Reading

การวิเคราะห์ผู้เรียนด้วยเทคโนโลยี AI

การออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ คือ การออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับธรรมชาติ ความถนัด และคว… Read More

Continue Reading

ทฤษฎีการเรียนรู้พฤติกรรมนิยม

ความคิดพื้นฐานของทฤษฎีการเรียนรู้พฤติกรรมนิยม 1.พฤติกรรมทุกอย่างเกิดขึ้นโดยการเรียนรู้และสามารถจะสังเกตได้ 2.พ… Read More

Continue Reading

วิธีการเขียนรหัสรายวิชา

หลักที่ 1 เป็น รหัสตัวอักษรแสดงกลุ่มสาระการเรียนรู้ ซึ่งกำหนดรหัสตัวอักษรแสดงกลุ่มสาระการเรียนรู้ เหมือนเดิม ด… Read More

Continue Reading

CONSTRUTIVISM

แนวคิดพื้นฐานของทฤษฎีคอนสตรัคติวิซึม จากแนวคิดพื้นฐานของทฤษฎีคอนสตรัคติวิสซึมที่เป็นรากฐานสำคัญซึ่งปรากฏจากราย… Read More

Continue Reading