สะเต็มศึกษา (STEM Education)

STEM Education คือ การจัดการเรียนการสอนแบบบรูณาการ 4 ศาสตร์เข้าด้วยกัน ได้แก่ วิทยาศาสตร์ การงานอาชีพและเทคโนโ… Read More

Continue Reading

วิทยาการคำนวณ

วิทยาการคำนวณ (Computing science) คืออะไร ? วิทยาการคำนวณ (Computing science) เป็นวิชาที่มุ่งเน้นการเรียนการสอ… Read More

Continue Reading

ต้นไม้ประจำในหลวงรัชกาลที่ 10

ต้นรวงผึ้ง เป็นต้นไม้ประจำพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณมหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสม… Read More

Continue Reading

วิธีป้องกันโรค Computer Vision Syndrome

วิธีป้องกัน หรือแก้ไขอาการ หลังจากใช้คอมพิวเตอร์ไปประมาณ 20 – 30 นาที ให้ละสายตาจากคอมพิวเตอร์ และมองออกไปไกลๆ… Read More

Continue Reading

ปวดตา ตาแห้ง สัญญาณเกิดโรค CVS

Computer Vision Syndrome หรือ โรคซีวีเอส (CVS) คือ อาการของคนที่ทำงานอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์ติดต่อกันเป็นเวลานาน… Read More

Continue Reading

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 กลไก

 หน่วยการเรียนรู้ที่  1 กลไก                                      เรื่อง  นาฬิกาไม้  รายวิชา เทคโนโลยี      เว… Read More

Continue Reading