การจัดการความขัดแย้งในองค์การ

แนวคิด (Main Idea) การจัดการความขัดแย้งในองค์การในสังคมทุกระดับไม่สามารถหลีกเลี่ยงความขัดแย้งได้ ถือเป็นเ… Read More

Continue Reading

การตรวจติดตามและการรับรองคุณภาพ

แนวคิด (Main Idea) การตรวจติดตามและการรับรองคุณภาพเป็นกระบวนการ เป็นระบบ และเป็นอิสระ จัดทำรายละเอียดเป็น… Read More

Continue Reading

การจัดทำเอกสารระบบบริหารงานคุณภาพ

แนวคิด (Main Idea) การจัดทำอกสารระบบบริหารงานคุณภาพ เป็นขั้นตอนแรกของการพัฒนาระบบคุณภาพคณะทำงานที่จะพัฒนา… Read More

Continue Reading

กิจกรรมระบบคุณภาพและเพิ่มผลผลิต

แนวคิด (Main Idea) กิจกรรมคุณภาพและเพิ่มผลผลิต เป็นหัวใจสำคัญของการบริหารงานคุณภาพในองค์การเป็นเสมือนเครื… Read More

Continue Reading