การตั้งค่า Projector Epson EB-W05 เพื่อใช้ระบบ wifi

การใช้งานระบบwifi Epson EB-W05 โปรเจคเตอร์กับเครื่องที่จะใช้งานต้องอยู่ใน vlan เดียวกัน  หากจะใช้ wifi nsru ต้องทำการลงทะเบียนเครื่อง โปเจคเตอร์ก่อน โดยการนำ macaddress มาลงทะเบียนที่ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ขั้นตอนการดู Mac Address ใช้ รีโมท กด Menu “เมนู” เลือก network “เครือข่าย” เลือก net. Info –wirelessLAN”ข้อมูลเครือข่าย-LANไร้สาย” ตรวจตรง MAC Address “แอดเดรส MAC”

โดย Mac Address จะมีทั้งหมด 12 หลัก และเป็นตัวเลขฐาน 16 ซึ่งจะประกอบด้วยเลข “0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 a b c d e f” ตัวอย่างเช่น “05d6ab7df234” บันทึกข้อมูล โปรเจคเตอร์ และ Mac Address มาลงทะเบียน

Author: นางอัญชลีพร แก้ววงษา

ใส่ความเห็น