eduroam nsru

eduroam (http://www.eduroam.org) เป็นเครือข่ายโรมมิ่งสำหรับสถาบันการศึกษาและสถาบันวิจัยเพื่ออำนวยความ สะดวกให้นิสิตและบุคลากรที่ต้องเดินทางไปเยือนสถาบันสมาชิกสามารถใช้ งานเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้โดยใช้ชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านที่ออกให้ โดยสถาบันต้นสังกัด

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์เป็นสมาชิกเครือข่าย eduroam ผ่านสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet) ซึ่งเป็นผู้ดำเนินการหลักของประเทศไทย (National Roaming Operator for Thailand :NRO)

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์เป็นผู้ให้บริการในสองบทบาทคือ ผู้ให้บริการเครือข่าย (Service Provider) สำหรับแขกผู้มาเยือน และผู้ตรวจสอบและยืนยันสิทธิการใช้งาน (Identity Privider) สำหรับนักศึกษาและบุคคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ที่เดินทางไปเยือนสถาบัน อื่น

บริการ eduroam สำหรับแขกผู้มาเยือน
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ให้บริการเครือข่าย eduroam สำหรับแขกผู้มาเยือนด้วยหมายเลขไอพีแบบ private เพื่อเชื่อมต่อกับเครือข่ายอินเทอร์เน็ต แขกผู้มาเยือนและต้องการใช้งานเครือข่าย eduroam จะถูกยืนยันตัวบุคคลด้วยโปรโตคอล WPA2-AES และ EAP

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ขอสงวนสิทธิ์ในการบันทึกการเชื่อมต่อเครือข่าย อินเตอร์เน็ตของผู้ใช้งาน ทั้งนี้เป็นไปตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550

บริการ eduroam สำหรับนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัย
นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์สามารถใช้งานบริการ eduroam ได้ ณ สถาบันต่างๆที่เป็นสมาชิก ซึ่งสามารถตรวจสอบได้จาก http://eduroam.uni.net.th และ http://www.eduroam.org

Author: นางอัญชลีพร แก้ววงษา

ใส่ความเห็น