การเชื่อมต่อ LINE Notify เข้ากับระบบแจ้งเตือนของมหาวิทยาลัย

ในการเชื่อมต่อ LINE Notify เข้ากับระบบแจ้งเตือนของมหาวิทยาลัยนั้นให้ท่านสแกน QR CODE ด้านล่างด้วยแอพพลิเคชั่น LINE และดำเนินการตามขั้นตอนในรูปที่สอง

Author: Administrator

ใส่ความเห็น