นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5
วิชาที่1 เรียน คณิตศาตร์
วิชาที่2 เรียน ภาษาไทย
วิชาที่3 เรียน วิทยาศาสตร์
วิชาที่4 เรียน​ คอมพิวเตอร์ เรื่องแผนผัง Flowchart
หลังจากนั้นเป็นวิชาลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้

ใส่ความเห็น