สังเกตการณ์สอน โรงเรียนอนุบาลโกรกพระ 62/2/.042 05/11/2019

สังเกตการณ์สอน ประถมศึกษาปีที่3

1 ห้องเรียน (เป็นห้องประจำชั้นประถมศึกษาปีที่3)

1.1สิ่งเเวดล้อมที่กระทบต่อการเรียน
-โต๊ะการเรียน จัดในการทำกิจกรรมได้สะดวกเหมาะกับการทำกิจกรรม การสอน และพร้อมสำหรับการเรียน 
-แสงสว่าง  เหมาะสมกับระดับสายตาและทำให้เด็กตื่นตัวมากขึ้น 
-ความสะอาดของห้อง ห้องเรียนสะอาด และการจัดหนังสือเรียบร้อยเอื้ออำนวยต่อเรียน 
-สื่อการเรียนการสอน สือการสอนเหมาะสมกับวัยของนักเรียนในการเรียนรู้ สะดวกในสืบค้นในห้อง 

2)การสอนของครู( ในเเต่ละคาบ)

2.1)คาบ1 ภาษาไทย 
-การสอนของครูแต่ละบทสอนไปข้างหน้าช้าๆ ถามเด็กนักเรียนเข้าใจไหมและทวนที่ครูสอน และให้จดบันทึก 
-สอนเป็นกระบวนการและเน้นการอธิบายเป็นขั้นตอน พร้อมความหมาย 
-เป็นการเรียนแบบอิสระ 
-ครูและนักเรียนเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้ 
-เสียงครูดังชัดเจน น้ำเสียงสุภาพ  
-บอกกล่าว ต้องมีวินัยรับผิดชอบต่อหน้าที่งานที่หมอบหมายในชั่วโมง 
2.2)คาบที่2 ประชุมผู้ปกครอง  
-บอกกล่าวปัญหาของเด็ก 
-ให้ผู้ปกครอง เล่านิสัยของเด็กที่อยู่ที่บ้าน 
-สอบถามรายละเอียดของนักเรียน กลุ่มเสี่ยงที่จะเป็นปัญหา เเละเป็นปัญหา เพื่อหาทางเเก้ไขนักเรียน 
 2.3)คาบที่3 สังคมศึกษาเเละวัฒนธรรม 
-อธิบายความเป็นมาของประเพณีลอยกระทง ความสำคัญและการอนุรักษณ์ประเพณี  
-ชี้แจงนักเรียนเตรียมอุปกรณ์ทำกระทง ที่โรงเรียนจัดกิจกรรมจะมาทำในวันศุกร์ 
-เปิดให้นักเรียนแสดงความคิดเห็นต่างๆ 
-เป็นการเรียนแบบใช้สื่อต่างๆในการสอน เพื่อให้เห็นภาพ 
2.4)คาบที่4 ภาษาอังกฤษ  
-ฝึกให้ออกเสียงภาษาอังกฤษ 
-ท่องจำคำศัพท์ ทวนคำศัพท์ที่ผ่านมา 
-อธิบายควาหมายคำศัพท์ให้เกิดจินตภาพ  
-ให้ทำแบบฝึกเพื่อวัดความรู้และความสามารถของตัวผู้เรียน
2.5)คาบที่5 สุขศึกษาและสุขศึกษาและพละศึกษา 
-ให้นักเรียนนั่งสมาธิก่อนเรียน เพื่อให้นักเรียนมีสมาธิ
-ครูให้นักเรียนแสดงควาคิดเห็น เกี่ยวกับร่างกายตัวเอง 
-ใช้สื่อการเรียนการสอน ให้นักเรียนเข้าใจ 
-อธิบายเรื่องวัยกับสรีระของตัวนักเรียน 
-ทวนเรื่องที่เรียนมา วิตามิน เกลือแร่ ไขมัน ที่จำเป็นต่อร่างกาย 
-ให้งานนักเรียนเพื่อค้นคว้าด้วยตัวเอง 

Author: นายไชยภพ โพธิ์พรม

ใส่ความเห็น