โรงเรียนอนุบาลโกรกพระ 08/11/2562

ในส่วนของวันสุดท้านนั้น ได้ไปยืนรับเด็กหน้าโรงเรียนเหมือนเดิม เด็กๆจะชอบเข้ามาถามว่าครูจะไม่มาแล้วหรอ55555 ช่วงเข้าแถวเคารพธงชาติตอนเช้า เด็กๆทำกิจกรรมเสร็จมีตำรวจมาเป็นวิทยากรอบรมเด็กๆเรื่องการใช้รถและประชาสัมพันธ์ถึงกิจกรรมวันลอยกระทงที่จะถึง
ช่วงภาคเช้ามาสังเกตการณืสอนของเด็กป.6 เด็กน่ารักมาก พูกกันเก่ง เป็นกันเอง
เวลา 10.30 มาดูเด็กป.1 ครูเปิดนิทานให้เด็กกูหลังจากทำงานส่งครูเสร็จแล้ว และพักรับประทานอาหาร
ในชม.สุดท้ายก่อนกลับบ้าน เด็กสวดมนต์และนั้งสมาธิ

Author: น.ส.อินทิรา อยุธยา

ใส่ความเห็น