โรงเรียนบ้านคลองม่วง รหัสนักศึกษา 62111806027 วันพุธ ที่ 6 พฤศจิกายน 2562

04:30 น. ตื่นนอน

04:35 น. หุงข้าว

04:40 น. อาบน้ำ

50:20 น.แต่งตัว

06:35 น. กินข้าว

07:00 น. รอรับเด็กหน้าโรงเรียน

08:00 น.เข้าแถวเคารพธงชาติ

08:15 น. แยกย้ายเข้าชั้นเรียน

08:30 – 09:30 น. เริ่มสังเกตการสอนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 วิชาสังคม

09:30 – 10:00 น. สังเกตการเรียนการสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 วิชาวิทยาศาสตร์

10:00 – 11:30 น. สังเกตการเรียนการสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 วิชาภาษาไทย

11:30 – 12:30 น. พักกินข้าวกลางวัน

12:30 – 13:30 น. สังเกตการเรียนการสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 วิชาคอมพิวเตอร์

13:30 – 14:30 น. สั่งเกตการเรียนการสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วิชาลดเวลาเรียน

14:30 – 15:30 น. สังเกตการเรียนการสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 วิชาพละศึกษา

15:30 น. เข้าแถวกลับบ้าน

16:00 น. ปล่อยเด็กกลับบ้าน

16:30 น. อาจารย์ที่สาขามาหา

17:00 น. ทำกับข้าว

18:00 น. กินข้าว

19:00 น. ตัดกระดาศทำบอร์ด

Author: น.ส.นริศรา ทศพร

ใส่ความเห็น