บทความวิจัย เรื่อง Technology-Rich Outcomes-Focused Learning Environment Inventory (TROFLEI): การศึกษาความเชื่อมั่นแบบสำรวจสภาพแวดล้อมทางการเรียนรู้ Technology-Rich Outcomes-Focused Learning Environment Inventory (TROFLEI): A Study of Reliability for Exploring the Learning Environment Computer programming.

ผู้วิจัย นนทชัย สามงามจันทร์, พัชระ แมลงภู่, กรกฎ ช่อรัก, วุฒิชัย พิลึก และ สิริรัตน์ จรรยารัตน์

ส่งตีพิมพ์ : ในงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 6” วันที่ 17-18 สิงหาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

บทคัดย่อ

การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาค่าความเชื่อมั่นแบบสอบถามเพื่อการส ารวจสภาพแวดล้อมทางการเรียนรู้การเรียนเขียนโปรแกรม กลุ่มประชากร ได้แก่ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง 3 โรงเรียนร่องตาทีวิทยา (จังหวัดอุทัยธานี), โรงเรียนตะพาน
หิน (จังหวัดพิจิตร), โรงเรียนลาดยาววิทยาคม (จังหวัดนครสวรรค์) และโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม (จังหวัดชัยนาท) จำนวน 4,046 คน ใช้วิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่างโดยไม่ใช้ความน่าจะเป็นโดยให้มีการตอบแบบสอบถามโดยกำหนดระยะเวลา 2 สัปดาห์ ซึ่งการตอบกลับมีจำนวนทั้งหมด 812 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ แบบสอบถาม Technology-Rich Outcomes-Focused Learning Environment Inventory (TROFLEI) สถิติที่ใช้ ได้แก่ การหาค่าความเชื่อมั่นสัมประสิทธิ์แอลฟ่า ของครอนบาค ผลการวิจัยพบว่าแบบสอบถาม Technology-Rich Outcomes-Focused Learning Environment Inventory (TROFLEI) สามารถนำไปใช้ได้เป็นแบบสอบถามสภาพแวดล้อมการเรียนรู้การเรียนเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ทุกระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
คำสำคัญ: ปัญหาการเรียนเขียนโปรแกรม, สภาพแวดล้อมในห้องเรียน, สภาพแวดล้อมทางการเรียนรู้, TROFLEI

Abstract

This research aimed to study the reliability of questionnaire for surveying the learning environment in learning programming. Sample group were 812 Grade 7th to Grade 9th student of Rongtathee Vitthayakom School (Uthai Thani Province), Thapanhin School (Phichit Province), Ladyqo Vitthayakom School (Nakhon Sawan Province), and Chainat Pitthayakom School. Research Took was Technology-Rich Outcomes-Focused Learning Environment Inventory (TROFLEI) questionnaire. Statistics used was Cronbach’s alpha for testing the reliability. The results show that the Technology-Rich Outcomes-Focused Learning Environment Inventory (TROFLEI) questionnaire can used as the questionnaire in surveying the learning environment for learning computer programming in all Grade of Junior High School.
Keywords: Learning Computer Programming, Classroom environment, Learning environment, TROFLEI

Author: นายนนทชัย สามงามจันทร์

นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ใส่ความเห็น