ผู้วิจัย : นนทชัย สามงามจันทร์, พัชระ แมลงภู่ และ วุฒิชัย พิลึก

ส่งตีพิมพ์ การประชุมวิชาการระดับชาติ “การนำเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษา สาขาการศึกษา ระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 2” ณ วันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัญหาการเรียนเขียนโปรแกรมของนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ กลุ่มประชากร ได้แก่ นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการศึกษา ชั้นปีที่ 1 – 4 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จำนวน 250 คน ที่กำลังศึกษาในปีการศึกษา 2562 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ แบบสอบถามปัญหาการเรียนเขียนโปรแกรมฯ สถิติที่ใช้ ได้แก่ การหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที และการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว ผลการวิจัยพบว่าไม่มีความแตกต่างกันในปัญหาการเรียนเขียนโปรแกรมของนักศึกษาที่มีเพศต่างกัน ในส่วนชั้นปีของนักศึกษาที่กำลังศึกษา พบว่า มีความแตกต่างกันระหว่างชั้นปีที่ 2 และชั้นปีที่ 4 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติระดับ 0.05 แสดงให้เห็นว่ายิ่งนักศึกษาเรียนในระดับที่สูงขึ้นจะมีประสบการณ์และองค์ความรู้เพิ่มมากขึ้น และเมื่อพิจารณาในส่วนของเกรดเฉลี่ย พบว่า มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติระดับ 0.05 โดยนักศึกษาที่ได้เกรดวิชาการเขียนโปรแกรม B+ จะมีความคิดเห็นในเรื่องสื่อการเรียนรู้ต่างจากนักศึกษาที่ได้เกรด B และ C
คำสำคัญ : ปัญหาการเรียนเขียนโปรแกรม, นักศึกษา, คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการศึกษา

ABSTRACT

This research was to investigate problems in learning computer programming of Computer and Educational Technology students at the Faculty of Education, Nakhon Sawan Rajabhat University. The population group was 250 of 1st – 4th year students majoring in Computer and Educational Technology of the Faculty of Education, Nakhon Sawan Rajabhat University and enrolled in Academic Year of 2019. The research tool was questionnaire in surveying problems in learning computer programming. The statistics used which used to analyzed were Mean, Standard Deviation, t-test, and One Way ANOVA. Results show that 1) there was not different in gender towards learning problems in learning programming however female felt that the learning contents were easy than male thought, 2) there was different with statistically significance between study level (students who studying in 2nd and 4th year) and Grade of Programming course (Grade B+ and C)
Keywords: Learning Package, Algorithm Thinking, Programming

ดาวน์โหลดไฟล์ด้านล่าง

About The Author

นายนนทชัย สามงามจันทร์

นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการศึกษา
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

Leave Comment