บทความวิจัย เรื่อง การศึกษาปัญหาการเรียนเขียนโปรแกรมของนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี การศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ The Study of Problems in Learning Programming of Computer and Educational Technology Students, the Faculty of Education, Nakhon Sawan Rajabhat University

นนทชัย สามงามจันทร์, พัชระ แมลงภู่ และวุฒิชัย พิลึก

1. นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ E-mail: nontachai.s@nsru.ac.th
2. นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ E-mail: pachara.m@nsru.ac.th
3. อาจารย์สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ E-mail: wudhikaya@nsru.ac.th

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัญหาการเรียนเขียนโปรแกรมของนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์และ เทคโนโลยีการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ กลุ่มประชากร ได้แก่ นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการศึกษา ชั้นปีที่ 1 – 4 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จำนวน 250 คน ที่กำลังศึกษาในปี การศึกษา 2562 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ แบบสอบถามปัญหาการเรียนเขียนโปรแกรมฯ สถิติที่ใช้ ได้แก่ การหา ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที และการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว ผลการวิจัยพบว่าไม่มีความ แตกต่างกันในปัญหาการเรียนเขียนโปรแกรมของนักศึกษาที่มีเพศต่างกัน ในส่วนชั้นปีของนักศึกษาที่กำลังศึกษา พบว่า มี ความแตกต่างกันระหว่างชั้นปีที่ 2 และชั้นปีที่ 4 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติระดับ 0.05 แสดงให้เห็นว่ายิ่งนักศึกษาเรียนใน ระดับที่สูงขึ้นจะมีประสบการณ์และองค์ความรู้เพิ่มมากขึ้น และเมื่อพิจารณาในส่วนของเกรดเฉลี่ย พบว่า มีความแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติระดับ 0.05 โดยนักศึกษาที่ได้เกรดวิชาการเขียนโปรแกรม B+ จะมีความคิดเห็นในเรื่องสื่อการเรียนรู้ ต่างจากนักศึกษาที่ได้เกรด B และ C

คำสำคัญ : ปัญหาการเรียนเขียนโปรแกรม, นักศึกษา, คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการศึกษา

Author: นายนนทชัย สามงามจันทร์

นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ใส่ความเห็น