นนทชัย สามงามจันทร์, พัชระ แมลงภู่ และวุฒิชัย พิลึก

1. นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ E-mail: nontachai.s@nsru.ac.th
2. นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ E-mail: pachara.m@nsru.ac.th
3. อาจารย์สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ E-mail: wudhikaya@nsru.ac.th

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัญหาการเรียนเขียนโปรแกรมของนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์และ เทคโนโลยีการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ กลุ่มประชากร ได้แก่ นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการศึกษา ชั้นปีที่ 1 – 4 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จำนวน 250 คน ที่กำลังศึกษาในปี การศึกษา 2562 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ แบบสอบถามปัญหาการเรียนเขียนโปรแกรมฯ สถิติที่ใช้ ได้แก่ การหา ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที และการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว ผลการวิจัยพบว่าไม่มีความ แตกต่างกันในปัญหาการเรียนเขียนโปรแกรมของนักศึกษาที่มีเพศต่างกัน ในส่วนชั้นปีของนักศึกษาที่กำลังศึกษา พบว่า มี ความแตกต่างกันระหว่างชั้นปีที่ 2 และชั้นปีที่ 4 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติระดับ 0.05 แสดงให้เห็นว่ายิ่งนักศึกษาเรียนใน ระดับที่สูงขึ้นจะมีประสบการณ์และองค์ความรู้เพิ่มมากขึ้น และเมื่อพิจารณาในส่วนของเกรดเฉลี่ย พบว่า มีความแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติระดับ 0.05 โดยนักศึกษาที่ได้เกรดวิชาการเขียนโปรแกรม B+ จะมีความคิดเห็นในเรื่องสื่อการเรียนรู้ ต่างจากนักศึกษาที่ได้เกรด B และ C

คำสำคัญ : ปัญหาการเรียนเขียนโปรแกรม, นักศึกษา, คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการศึกษา

ใส่ความเห็น