สร้าง Passion ในการเรียนรู้

การกระทำสิ่งใดให้ประสบความสำเร็จนั้น นอกจากจะต้องมีสมรรถนะในการทำสิ่งนั้นแล้ว ยังต้องมี Passion ในการทำสิ่งนั้นด้วยผู้เรียนที่จะเรียนรู้สิ่งใดๆ ให้สำเร็จ จำเป็นต้องมี Passion ในการเรียนรู้สิ่งนั้น เพื่อให้สามารถฟันฝ่าอุปสรรคด้วยความอดทน มุ่งมั่นพยายาม ไม่ย่อท้อ จนประสบความสำเร็จในที่สุด ซึ่งผู้สอนคือบุคคลสำคัญในการกระตุ้นผู้เรียนให้มี Passion ในการเรียนรู้

ความหมายของ Passion
Passion หรือ ความมุ่งมาดปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะทำสิ่งที่ตนรักให้ประสบความสำเร็จ
Passion เป็นมากกว่า Inspiration ตรงที่นอกจากจะมีแรงบันดาลใจ (inspiration) เป็นจุดเริ่มต้นในการทำสิ่งนั้นแล้วยังต้องมี passion หรือพลังที่จะต่อสู้กับปัญหาและอุปสรรค ด้วยจิตใจที่มั่นคง และยืนหยัดที่จะทำสิ่งนั้นให้ประสบความสำเร็จให้ได้อีกด้วย

ความสำคัญของ Passion
Passion เป็นพลังขับในการทำสิ่งที่ยากให้สำเร็จ การทำสิ่งง่ายๆ อาจไม่ต้องใช้ Passion มากนัก แต่การทำสิ่งยากให้สำเร็จจำเป็นต้องใช้ Passion อย่างมากผู้เรียนในยุคเทคโนโลยีปั่นป่วน (Disruptive Technology) จะประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืนในเรื่องใดได้นั้น จะต้องมี Passionในการทำสิ่งนั้นอย่างมาก เนื่องจากโลกวันนี้เป็นโลกที่ต้องการความเป็นนวัตกรรมที่หยุดอยู่กับที่ไม่ได้ ต้องเรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งต้องมี Passion สูง ถ้าขาด Passion จะล้มเลิกกลางคัน ทำอะไรไม่สำเร็จถ้าทำอะไรโดยไม่มี Passion จะประสบความสำเร็จเพียงชั่วคราว ไม่ยั่งยืน เพราะไม่มีแรงขับ แต่ถ้าทำด้วย Passion จะต่อสู้ ฟันฝ่า ไม่ย่อท้อ ซึ่งเป็นปัจจัยเกื้อหนุนต่อความสำเร็จ นอกจาก Passion จะช่วยทำให้ประสบความสำเร็จแล้ว Passion ยังเป็นคำตอบของการดำรงชีวิตอย่างมีคุณค่า มีความภาคภูมิใจ และใช้ชีวิตอยู่อย่างมี Passion

แนวทางสร้าง Passion ให้กับผู้เรียน
การกระตุ้น Passion ของผู้เรียน ทำได้โดยการโค้ชผู้เรียน
ตามแนวทางดังนี้
1. เปิดโอกาสให้ผู้เรียนแสวงหาสิ่งที่ตนเองรัก และหลงใหลที่จะทำสิ่งนั้นอย่างต่อเนื่องให้ประสบความสำเร็จ การกระตุ้น Passion ควรเริ่มจากมิติด้านจิตใจ ด้วยการสะท้อนคิดตนเอง (self-reflections) ค้นให้พบว่าตัวตนที่แท้จริงของตนเองคืออะไร ผู้เรียนจะเริ่มมี Passion เมื่อเขาค้นพบตนเอง
2. สร้าง Growth mindset ให้เกิดกับผู้เรียนให้ได้ว่า ความสำเร็จเกิดจากความมุ่งมั่นพยายาม อดทน กัดไม่ปล่อยการทำสิ่งต่างๆ ยังไม่สำเร็จ เพราะยังใช้ความมุ่งมั่นพยายามไม่เพียงพอต้องพยายามให้มากขึ้น
3. ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากบุคคลที่ประสบความสำเร็จ จากการมี Passion ให้ผู้เรียนศึกษาเส้นทางความสำเร็จ มากกว่าความสำเร็จที่เกิดขึ้นแล้วในปัจจุบัน
4. ให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติในสิ่งที่ตนรักและเห็นคุณค่าในสิ่งนั้น โดยผู้สอนทำหน้าที่โค้ช ประคับประคอง ผู้เรียนให้มี Passion ในสิ่งที่ปฏิบัติ และชี้แนะผู้เรียนจนประความสำเร็จ สะท้อนคิดให้ผู้เรียนเข้าใจว่า คนเราจะทำสิ่งใดให้สำเร็จ จำเป็นต้องมี Passion

สรุป
Passion เป็นปัจจัยของความสำเร็จในการทำสิ่งที่ยาก และท้าทายของผู้เรียน ผู้เรียนที่มี Passion จะมีโอกาสประสบความสำเร็จสูงกว่าผู้เรียนที่ขาด Passion และผู้สอนควรกระตุ้น
Passion ของผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้เรียนมี Passion ในการเรียนรู้และทำสิ่งยากให้ประสบความสำเร็จ

บรรณานุกรม
Catapano, J. (2019). 5 Ways to Share Your Passion for
Learning. Retrieved September, 24, 2019 from
https://www.teachhub.com/5-ways-share-your-passionlearning

Teach Thought Staff. (2016). 25 Ways to Promote PassionBased Learning in Your Classroom. Retrieved September,
24, 2019 from https://www.teachthought.com/learning/
25-ways-to-promote-passion-based-learning-inyour-classroom/

Author: นายนนทชัย สามงามจันทร์

นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ใส่ความเห็น