Broad – based Learning

Broad – based Learning (การเรียนรู้อย่างกว้างขวางและลึกซึ้ง)
โลกปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว มีความซับซ้อนสูง และสิ่งต่างๆ มีความเชื่อมโยงกัน การเรียนรู้ที่จะเสริมสร้างความรู้ และทักษะที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตได้อย่างมีคุณภาพ ไม่ใช่การเรียนรู้แบบแยกส่วน เป็นรายวิชาที่ไม่เชื่อมโยงกัน หากแต่เป็นการเรียนรู้
ที่สร้างกระบวนทัศน์แบบองค์รวม และเข้าใจความเชื่อมโยง ของสิ่งต่างๆ อย่างกว้างขวางและลึกซึ้ง

ความหมายของ Broad – based Learning
การเรียนรู้แบบ Broad – based Learning แปลใจความ สำคัญได้ว่า เป็นการเรียนรู้สิ่งต่างๆ อย่างกว้างขวางและหลากหลาย ที่เน้นการเชื่อมโยงสิ่งต่างๆ ที่เรียนรู้เข้าด้วยกัน เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างกว้างขวางและความเข้าใจที่ลึกซึ้ง
เช่น การเรียนรู้เรื่องสิ่งแวดล้อมในชุมชนที่มีความเชื่อมโยง กับภาวะสุขภาพของบุคคลในครอบครัว เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความรู้ ความเข้าใจว่า คุณภาพสิ่งแวดล้อมกับภาวะสุขภาพของบุคคลในครอบครัว มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกัน เป็นต้น

การเรียนรู้แบบ Broad – based Learning จะทำให้ผู้เรียน มีโลกทัศน์แบบองค์รวม (Holistic view) มองเห็นและเข้าใจถึง ความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆการเข้าใจถึงความสัมพันธ์เชื่อมโยงนี้ จะเป็นปัจจัยส่งเสริม ให้ผู้เรียนสามารถดำรงชีวิตในโลกที่มีความซับซ้อนสูงได้อย่างมีคุณภาพ

ลักษณะของของ Broad – based Learning
Broad – based Learning มีลักษณะสำคัญดังนี้


1. เรียนรู้ความสัมพันธ์เชื่อมโยงของสิ่งต่างๆ ที่บางครั้ง
อาจจะไม่คาดคิดว่าจะสัมพันธ์เชื่อมโยงกันได้ เช่น พฤติกรรมการใช้
Smart phone ส่งผลต่อภาวะโลกร้อน เป็นต้น


2. ลักษณะการเรียนรู้จะเป็น Active Learning ผู้เรียน
ปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติ เช่น การสืบเสาะ
แสวงหาความรู้ การแก้ปัญหา การทดลอง การทำโครงการ เป็นต้น
เพื่อนำไปสู่ความเข้าใจถึงความเชื่อมโยงหรือความเกี่ยวข้องกัน
ของสิ่งเหล่านั้น


3. ผู้เรียนวิเคราะห์ สังเคราะห์ ความสัมพันธ์เชื่อมโยง
ของสิ่งที่เรียนรู้ด้วยตนเอง และทำความเข้าใจความเชื่อมโยงนั้นอย่าง
ลึกซึ้ง เป็นการเรียนรู้เชิงลึก (Deep learning) เป็นกระบวนทัศน์
แบบองค์รวม


4. ผู้เรียนนำความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง ไปสร้างสรรค์
นวัตกรรมที่เกิดประโยชน์ต่อชุมชนหรือสังคม ที่มีลักษณะแก้ไขปัญหา
เชิงซับซ้อน (Complexity problems) ตามระดับความสามารถ
ของผู้เรียน

บทบาทผู้สอนในการจัดการเรียนรู้
ผู้สอนมีบทบาทในการเรียนรู้แบบ Broad – based Learning ดังนี้
1. กระตุ้นให้ผู้เรียนสังเกตความสัมพันธ์เชื่อมโยง
ของสิ่งที่กำลังเรียนรู้ต่างๆ อย่างกว้างขวาง ใช้มุมมองแบบองค์รวม
2. ใช้คำถามกระตุ้นผู้เรียนให้ใช้กระบวนการคิด
เชื่อมโยง สิ่งต่างๆ เข้าด้วยกัน อย่างมีเหตุผล มีความรู้หลายๆ อย่าง
สนับสนุน
3. เปิดโอกาสให้ผู้เรียนปฏิบัติกิจกรรมการสืบเสาะ
แสวงหาความรู้ การทดลอง หรือการทำโครงงาน เพื่อตรวจสอบ
ความสัมพันธ์เชื่อมโยงของสิ่งต่างอย่างหลากหลาย
4. ให้ข้อมูลสารสนเทศเพิ่มเติมอย่างหลากหลาย
และชี้แนะกระบวนการคิดเชื่อมโยงของผู้เรียน แนะนำหรือแสดง
กระบวนการคิดเชื่อมโยงเป็นแนวทางให้ผู้เรียนใช้กระบวนการคิด
ของตนเอง
5. ประเมินกระบวนการคิดเชื่อมโยงและกระบวนการ
เรียนรู้อื่นๆ ของผู้เรียน พร้อมทั้งให้ข้อมูลย้อนกลับที่เป็นประโยชน์
ต่อการเรียนรู้อย่างกว้างขวางและลึกซึ้งของผู้เรียน

สรุป
การเรียนรู้ที่จะช่วยให้ผู้เรียนสามารถดำรงชีวิตในโลกที่มี
ความซับซ้อนได้อย่างมีคุณภาพ จำเป็นต้องพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้
ที่หลากหลายและต้องเชื่อมโยงสิ่งเหล่านั้นเข้าด้วยกันได้ เข้าใจสาเหตุ
ผลลัพธ์ ผลกระทบ ของสรรพสิ่ง อย่างลึกซึ้ง และนำไปสู่การสร้างสรรค์
นวัตกรรมที่มีประโยชน์ต่อสังคมต่อไป

บรรณานุกรม
Ministry of Education Singapore. (2018). MOE emphasis on
broad-based learning. Retrieved October, 6 from
https://www.moe.gov.sg/news/parliamentaryreplies/moe-emphasis-on-broad-based-learning

รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย วงษ์ใหญ่
รองศาสตราจารย์ ดร.มารุต พัฒผล

Author: นายนนทชัย สามงามจันทร์

นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ใส่ความเห็น