การวิเคราะห์ผู้เรียนด้วยเทคโนโลยี AI

การออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ

คือ การออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับธรรมชาติ ความถนัด และความสนใจของผู้เรียนรายบุคคลได้ซึ่งต้องใช้ข้อมูลหลายด้าน มาวิเคราะห์เพื่อให้การเรียนรู้สามารถตอบสนองความแตกต่างระหว่าง บุคคล (individual different) ได้อย่างแท้จริง ซึ่งเทคโนโลยี AI จะเข้ามาเป็นเครื่องมือช่วยผู้สอนในการวิเคราะห์ผู้เรียนได้อย่าง ถูกต้องแม่นยำ

การวิเคราะห์ผู้เรียน

การวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นขั้นตอนสำคัญของการออกแบบ การจัดการเรียนรู้ ข้อมูลที่ผู้สอนต้องวิเคราะห์มีหลายประการ เช่น Learning style ลักษณะนิสัย ความสนใจส่วนบุคคล ความรู้พื้นฐาน ทักษะที่ต้องมีมาก่อน ความรู้และทักษะที่จะเรียนรู้ใหม่ ความสนใจ สิ่งจูงใจ เป็นต้น เมื่อวิเคราะห์แล้วจึงนำไปออกแบบการจัดการเรียนรู้ ให้ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียนต่อไป

ข้อมูลต่างๆ ของผู้เรียนมีความสำคัญอย่างมากต่อการนำมา ออกแบบการเรียนรู้ให้ตอบสนองความแตกต่างของผู้เรียนรายบุคคล ซึ่งหากผู้สอนสามารถวิเคราะห์ข้อมูลเหล่านี้ได้อย่างถูกต้อง ก็จะมี โอกาสทำให้ผู้สอนสามารถออกแบบการจัดการเรียนรู้ได้สอดคล้อง กับความแตกต่างของผู้เรียนมากยิ่งขึ้น

การวิเคราะห์ข้อมูลผู้เรียนอย่างถูกต้องและครอบคลุม จะส่งผลกระทบให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้อย่างมีความสุข เป็น Active learning ไม่เป็น Passive learning และใช้กระบวนการ เรียนรู้ของตนเองอย่างเต็มตามศักยภาพ

การวิเคราะห์ผู้เรียนด้วยเทคโนโลยี AI

ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี AI ทำให้ AI สามารถวิเคราะห์ และเชื่อมต่อข้อมูลขนาดใหญ่ (Big data) ได้ในเวลาอันรวดเร็ว ในภาคธุรกิจได้มีการนำ AI มาวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่เกี่ยวกับ พฤติกรรมผู้บริโภครายบุคคล แล้วทำให้ผู้ผลิตสามารถเสนอสินค้าได้ตรงความสนใจของผู้บริโภคเป็นรายบุคคล ส่งผลทำให้ขายสินค้า และบริการได้มากขึ้น

สำหรับในภาคการศึกษา มีการนำเทคโนโลยี AI มาใช้ วิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ของผู้เรียนรายบุคคลแล้วเช่นกัน และ AI จะให้ข้อเสนอแนะผู้สอนได้ว่า ผู้เรียนแต่ละคนจะประสบ ความสำเร็จในการเรียนรู้เนื้อหาต่างๆ ได้อย่างไร

AI สามารถเสนอแนะผู้สอนได้ว่าในการจัดการเรียนรู้นั้น ผู้สอนจะต้องใช้กิจกรรมการเรียนรู้กับผู้เรียนแต่ละคนอย่างไร ใช้สื่อ อะไร ใช้แหล่งการเรียนรู้ชนิดใด ประเมินผลการเรียนรู้ด้วยวิธีการใด และจะให้ข้อมูลย้อนกลับอย่างไร จึงจะทำให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ ได้มากที่สุด มี

การสัมมนาในหัวข้อ “Algorithms and Analytics: Connecting the Learner and the Learning” ที่กล่าวถึงการใช้ AI มาช่วยทำให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่ดีขึ้น โดยใช้ความรู้ทาง การศึกษาและความรู้ทางวิทยาศาสตร์หลายอย่างผสมผสานกัน

การเรียนรู้และปรับตัวของผู้สอน

การวิเคราะห์ผู้เรียน (Learners analysis) ยังคงเป็น จุดเริ่มต้นของการออกแบบการเรียนรู้ ผู้สอนแบบดั้งเดิมวิเคราะห์ ผู้เรียนโดยไม่ใช้เทคโนโลยีทำให้มีข้อจำกัด ไม่สามารถวิเคราะห์ ได้อย่างครอบคลุมและถูกต้องแม่นยำ เพราะใช้ความคิดเห็น หรือประสบการณ์เดิม ตัดสินว่าผู้เรียนควรปฏิบัติกิจกรรมนั้น กิจกรรมนี้แล้วจะทำให้เกิดการเรียนรู้เป็นการคาดเดาอย่างไร้ทิศทาง

ในอนาคตอันใกล้นี้ ผู้สอนจะมีAI เป็นเครื่องมือช่วยการ วิเคราะห์ผู้เรียนเพื่อการออกแบบการเรียนรู้บนพื้นฐานของข้อมูล เป็นนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data scientist) ระดับชั้นเรียนที่สามารถ แสวงหาข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล และนำข้อมูลมาใช้ออกแบบกิจกรรม การเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและตอบโจทย์ผู้เรียน

บทสรุป

การวิเคราะห์ผู้เรียนให้มีความถูกต้อง ครอบคลุม เป็นสิ่ง สำคัญและจำเป็นสำหรับการออกแบบการจัดการเรียนรู้ให้มี ประสิทธิภาพ ตอบสนองความหลากหลายของผู้เรียนรายบุคคล ซึ่งเทคโนโลยี AI เข้ามาเป็นตัวช่วยให้ผู้สอนวิเคราะห์ผู้เรียนได้ลึกซึ้ง มากยิ่งขึ้น ทำให้การออกแบบการจัดการเรียนรู้ตอบสนองธรรมชาติ และความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียนมากยิ่งขึ้นเป็นการจัดการ เรียนรู้ที่มีความแม่นยำสูง

รองศาสตราจารย์ ดร.มารุต พัฒผล

รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย วงษ์ใหญ่

พิมพ์เผยแพร่ออนไลน์ พฤศจิกายน 2562 แหล่งเผยแพร่ ศูนย์ผู้นำนวัตกรรมหลักสูตรและการเรียนรู้ www.curriculumandlearning.com พิมพ์ที่ ศูนย์ผู้นำนวัตกรรมหลักสูตรและการเรียนรู้, กรุงเทพมหานคร

Author: นายนนทชัย สามงามจันทร์

นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ใส่ความเห็น