Passion based Learning

Passion – based Learning (การเรียนรู้บนฐาน)
เป็นความปรารถนาที่ให้ เป็นนวัตกรรมการเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียน
ได้เรียนรู้ในสิ่งที่ตนเองรัก และต้องการประสบความสำเร็จในเรื่องนั้น
ผู้สอนจัดการเรียนรู้โดยสร้าง Passion และโค้ชผู้เรียนให้ประสบ
ความสำเร็จตาม Passion ของผู้เรียน บทบาทผู้สอนเป็นสิ่งสำคัญมาก
ในการกระตุ้นให้ผู้เรียนมี Passion และใช้ความมุ่งมั่นพยายาม
ในการเรียนรู้

ความหมายของ Passion – based Learning
Passion – based Learning หมายถึง การเรียนรู้ที่ผู้สอน
สร้าง Passion ให้เกิดกับผู้เรียน และใช้ Passion นั้นเป็นพลัง
ขับเคลื่อนการเรียนรู้ (Learning power) ของผู้เรียน

การจัดการเรียนรู้จะให้ความสำคัญกับ Passion หรือความ
ต้องการประสบความสำเร็จในเรื่องใดเรื่องหนึ่งของผู้เรียนรายบุคคล
เนื่องด้วยมีความเชื่อว่าหากผู้เรียนได้เรียนรู้ตรงตาม
Passion ของตนเองแล้ว ผู้เรียนจะใช้ศักยภาพสูงสุดของตนเองใน
กระบวนการเรียนรู้ เรียนรู้อย่างมีเป้าหมาย มี Growth mindset
มีพฤติกรรมการเรียนรู้อยู่ใน Growth zone และ Great zone

จุดเน้นของ Passion – based Learning
การเรียนรู้ที่เน้น Passion มีจุดเน้นสำคัญที่สุด คือ การให้
ผู้เรียนได้เรียนรู้ในสิ่งที่ตอบสนอง Passion ของตนเอง
Passion ของผู้เรียนแบ่งได้ 2 ลักษณะ คือ
1. Passion ที่ผู้เรียนมีอยู่แล้วในตนเอง เป็นต้นทุนเดิม
และเป็น Passion ที่เกื้อหนุนการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ เช่น ผู้เรียน
มี Passion ที่จะผลิตสารไล่ศัตรูพืชจากธรรมชาติ หรือมี Passion ที่จะ
เป็นนักวิทยาศาสตร์ เป็นต้น ผู้สอนออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้
ให้ตอบสนอง Passion ของผู้เรียนในลักษณะการเรียนรู้แบบบูรณาการ
2. Passion ที่ผู้สอนกระตุ้นให้เกิดกับผู้เรียน (ในกรณีที่
ผู้เรียนขาด Passion ในการเรียนรู้) Passion ประเภทนี้ ไม่ได้มีอยู่กับ
ตัวผู้เรียนมาก่อน ส่วนมากจะเป็นผู้เรียนที่อยู่ใน Fear zone และ
Comfort zone

บทบาทของผู้สอนที่มีต่อผู้เรียนที่ไม่มี Passion คือ
กระตุ้นให้ผู้เรียนมี Passion ค้นหาสิ่งที่ตนเองรักและต้องการทำให้
สำเร็จ ซึ่งแรกๆ อาจจะใช้สิ่งที่ทำแล้วประสบความสำเร็จไม่ยากมากนัก
แล้วจึงค่อยๆ ยกระดับความซับซ้อนให้มากขึ้น เพื่อเพิ่มคุณภาพ
การเรียนรู้ของผู้เรียน

การเรียนรู้ที่เน้น Passion ไม่สนับสนุนให้ผู้สอนกำหนด
ภาระงานให้ผู้เรียนปฏิบัติ โดยที่ผู้เรียนไม่ได้คิดว่าอยากจะทำสิ่งนั้นให้
สำเร็จ แต่จะเน้นการสร้าง Passion ให้เกิดกับผู้เรียนก่อนเป็นลำดับแรก
แล้วจึงจัดกิจกรรมการเรียนรู้ไปตามขั้นตอน
สร้าง Passion ก่อนเป็นอันดับแรก
แล้วจึงจัดการเรียนรู้โดยใช้ Passion เป็นพลังขับเคลื่อน

ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ที่เน้น Passion
การจัดการเรียนรู้ที่เน้น Passion โดยทั่วไปมีขั้นตอนดังนี้
1. กระตุ้น Passion ของผู้เรียน ด้วยกิจกรรมที่
ตอบสนองธรรมชาติและความสนใจของผู้เรียน
2. ผู้เรียนวางแผนการเรียนรู้ตาม learning style ของ
ตนเอง ในลักษณะการเรียนรู้ที่ตอบสนองธรรมชาติของตนเอง
(Personalized Learning)
3. ผู้เรียนปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนของตนเอง
ด้วยความมุ่งมั่น ซึ่งเน้นการปฏิบัติกิจกรรมร่วมกับบุคคลอื่น เช่น
เพื่อนร่วมชั้นเรียน บุคคลในชุมชน ผู้เชี่ยวชาญเฉาพาะด้าน เป็นต้น
4. ผู้เรียนตรวจสอบความสำเร็จของการปฏิบัติกิจกรรม
ตามแผนการเรียนรู้ของตน สะท้อนคิด และถอดบทเรียนจากการ
เรียนรู้ และนำไปปรับปรุงกระบวนการเรียนรู้ของตนเองต่อไป

สรุป
Passion – based learning หรือการเรียนรู้ที่เน้น Passion
เป็นอีกวิธีการจัดการเรียนรู้ที่จะช่วยพัฒนาผู้เรียนให้มีความมุ่งมั่นที่จะ
ประสบความสำเร็จในสิ่งที่ตนเองรัก ไม่ว่าสิ่งนั้นจะยากและซับซ้อน
เพียงใด ซึ่งเป็นคุณลักษณะสำคัญประการหนึ่งของโลกยุค Disruptive
Technology

Author: นายนนทชัย สามงามจันทร์

นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ใส่ความเห็น