การเตรียมผู้เรียนไปสู่ยุค AI

เตรียมผู้เรียนไปสู่ยุค AI

ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี Internet ความเร็วสูง ทำให้
Machine learning, Big data และ Computing power สามารถ
สนับสนุนให้ AI (Artificial Intelligence) มีความฉลาดมากขึ้น
แบบก้าวกระโดด ส่งผลให้การดำรงชีวิตของมนุษย์เปลี่ยนแปลงไป
เทคโนโลยี AI เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการทำงานและการสร้างสรรค์
นวัตกรรมต่างๆ ซึ่งผู้เรียนในปัจจุบัน จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเรียนรู้
เทคโนโลยีเหล่านี้ เพื่อการดำรงชีวิตอยู่ในโลกยุค AI

ความสามารถของ AI
AI หรือปัญญาประดิษฐ์ มีความสามารถหลายประการ เช่น

1. AI สามารถประมวลข้อมูลจาก Big data และนำมา
พยากรณ์ได้อย่างแม่นยำ ไม่ว่าจะเป็นการพยากรณ์ในเรื่องใด
AI สามารถเชื่อมต่อข้อมูลและประมวลผลได้อย่างรวดเร็ว และยัง
สามารถให้ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจไปจนกระทั่งตัดสินใจแทนมนุษย์
2. AI สามารถช่วยการเพิ่มผลผลิต (Productivity)
ในการทำงานและแก้ปัญหาที่มีความซับซ้อนสูง สืบเนื่องจาก
ความสามารถในการประมวลผลข้อมูลจำนวนมากได้ในระยะเวลา
อันรวดเร็ว ทำให้ช่วยลดเวลาในการทำงาน ทำงานได้มากขึ้นแต่ใช้
เวลาลดลง ให้ข้อเสนอแนะในการเพิ่มผลผลิต ลดความสูญเสีย
ทรัพยากร และในอนาคตเทคโนโลยี AI จะมีราคาถูกลง แต่มี
ความสามารถมากขึ้น และทุกคนสามารถเข้าถึงได้
3. AI applications เข้ามามีบทบาทด้านการคมนาคม
และการขนส่ง (Logistic) รถยนต์อัจฉริยะ (Autonomous vehicles)
เข้ามาแทนที่รถยนต์แบบเดิม ที่ช่วยทำให้การเดินทางมีความปลอดภัย
แบบ 100% และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การคมนาคมในอากาศ
จะเป็นเรื่องธรรมดาๆ เหมือนกับการขับรถยนต์ในปัจจุบัน
4. AI ตอบโจทย์ความต้องการด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ
การผ่าตัดแบบข้ามทวีปจะเป็นเรื่องปกติ มนุษย์อาจจะไม่ต้องมีร่างกาย
แบบเดิมเพราะใช้วัสดุชนิดพิเศษมาทดแทน และอาจจะไม่เจ็บป่วยได้
ง่ายๆ เพราะ AI ช่วยการป้องกันโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพ และถ้าหาก
เกิดการเจ็บป่วยขึ้นมาจริงๆ จะรักษาให้หายได้อย่างรวดเร็ว เพราะ AI
สามารถออกแบบการรักษาโรคเฉพาะบุคคลได้
5. AI ช่วยเพิ่มความปลอดภัยดิจิทัล (Digital security)
มีระบบป้องกันการเข้าถึงข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ สามารถตรวจจับความ
พยายามเข้าถึงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาตชนิด Real time protection
6. AI ช่วยยกระดับการประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรม
สามารถตรวจสอบและประเมินสุขภาพของพืช สัตว์ ดิน และ
สิ่งแวดล้อมต่างๆ ในการทำการเกษตร ได้แบบ Real time รวมทั้ง
ออกแบบการแก้ไขปัญหาทางการเกษตรด้วยความแม่นยำสูง
ช่วยลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิต
7. AI ช่วยให้เรื่องการเงินและการลงทุนมีความเสี่ยงลดลง
จากการประมวลข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และให้ข้อเสนอแนะในการ
ตัดสินใจลงทุน
8. AI ช่วยให้การเข้าถึงเนื้อหาดิจิทัล (Digital content)
ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้มากขึ้น จากการประมวลผล
พฤติกรรมการเข้าถึงเนื้อหาดิจิทัลของแต่ละคน และช่วยให้
ผู้ประกอบการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนอง Life style ของ
กลุ่มเป้าหมายได้อย่างแม่นยำ

การเตรียมผู้เรียนไปสู่ยุค AI
ผู้สอนควรเรียนรู้และทำความเข้าใจกับเทคโนโลยี AI ที่จะ
เข้ามามีบทบาทในการดำรงชีวิต การประกอบอาชีพในอนาคต
แล้วพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะที่จำเป็นต่อการ
ดำรงชีวิตและประกอบอาชีพในโลกเทคโนโลยี AI ดังนี้
1. เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง ความสนใจ ใคร่รู้
ความอยากรู้อยากเรียน เพราะความรู้และนวัตกรรมทางเทคโนโลยีมี
การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว หากผู้เรียนขาดทักษะดังกล่าวจะทำให้
ความรู้และทักษะไม่ทันสมัย และใช้งานไม่ได้
2. เสริมสร้างทักษะ 3 ประการ ได้แก่
– ทักษะการสร้างสรรค์ (Creativity)
– ทักษะดิจิทัล (Digital skills)
– ทักษะการวิเคราะห์และสถิติ (Analytical & Statistics Skills)
เพราะ 3 ทักษะนี้เป็นทักษะที่จำเป็นต้องใช้ในการ
ทำงานร่วมกับ AI
3. ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการทำงานของ AI
ว่า AI ในภาพรวมแล้วมีกระบวนการทำงานอย่างไร และ AI แต่ละ
ประเภท มีกระบวนการทำงานที่แตกต่างออกไปอย่างไร เพราะอาชีพ
ในอนาคตจะต้องทำงานร่วมกับ AI การควบคุมบำรุงรักษา AI
ให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สรุป
โลกยุค AI ส่งผลกระทบให้การทำงานเปลี่ยนแปลงไป
ผู้เรียนจำเป็นต้องได้รับการเตรียมความพร้อมไปสู่อนาคต ทักษะการ
สร้างสรรค์นวัตกรรม ทักษะดิจิทัล ทักษะการวิเคราะห์และสถิติ
เป็นทักษะที่จะต้องใช้ในการทำงานร่วมกับ AI ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
การเตรียมความพร้อมทักษะดังกล่าว จะต้องบูรณาการไปกับกิจกรรม
การเรียนรู้เป็นปกติประจำวันอย่างลงตัว

ที่มา

รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย วงษ์ใหญ่
รองศาสตราจารย์ ดร.มารุต พัฒผล

Author: นายนนทชัย สามงามจันทร์

นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ใส่ความเห็น