แผนการจัดการเรียนรู้ STEM เรื่อง การปลูกผักไฮโดรโปรนิกส์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

Author: นายนนทชัย สามงามจันทร์

นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ใส่ความเห็น