ก๋วยเตี๋ยวหมูน้ำตกสูตรคอลลาเจน

STEM : ก๋วยเตี๋ยวหมูน้ำตกสูตรคอลลาเจน

ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1                                                                          เวลา 1 ชั่วโมง

สาระสำคัญ
          ได้คอลลาเจนจากน้ำต้มกระดูกที่ใช้เวลาเคี่ยวนาน ผักบุ้ง ถั่วงอกและผักชี ต้นหอม มีไฟเบอร์ และ อัลลิซิน ช่วยลดไขมันในเลือดได้ เป็นสูตรน้ำซุปก๋วยเตี๋ยวหมูน้ำตกรสเข้มข้นกลมกล่อมสูตรขายดีอร่อยถูกใจใครหลายคน

สาระการเรียนรู้
          1. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับก๋วยเตี๋ยวหมูน้ำตกสูตรคอลลาเจน

          2. ก๋วยเตี๋ยวหมูน้ำตกสูตรคอลลาเจน

          3. การทำก๋วยเตี๋ยวหมูน้ำตกสูตรคอลลาเจน

ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

1. ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม

 •  การคิดอย่างสร้างสรรค์

2. ทักษะชีวิตและอาชีพ

– ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพในทีมที่มีความหลากหลาย

3. ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี

– ใช้ในการจัดการสารสนเทศ

ผังมโนทัศน์

S: วิทยาศาสตร์สารอาหารทักษะวิทยาศาสตร์T : เทคโนโลยี การค้นหารวบรวมข้อมูล
ก๋วยเตี๋ยวหมูน้ำตกสูตรคอลลาเจน
E: วิศวกรรมศาสตร์การออกแบบจัดชามก๋วยเตี๋ยวน้ำตกสูตรคอลลาเจน M: คณิตศาสตร์ คำนวณค่าใช้จ่ายคำนวณอัตราส่วนของวัตถุดิบ

 

 

จุดประสงค์การเรียนรู้

 1. นักเรียนสามารถทำก๋วยเตี๋ยวหมูน้ำตกสูตรคอลลาเจน
 2. นักเรียนสามารถค้นหาข้อมูลและรวบรวมข้อมูลได้
 3. นักเรียนสามารถทำงานร่วมกันเป็นกลุ่มได้

กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

 1. ครูกล่าวทักทายนักเรียน
 2. ครูถามความรู้พื้นฐานของอนักเรียนเกี่ยวกับการทำอาหาร
 • ครูนำเข้าสู่บทเรียนโดยการแบ่งกลุ่มนักเรียนกลุ่มละ5-6คน
 • ครูให้นักเรียนสืบค้นข้อมูลประวัติสูตรการทำวัตถุดิบ ”ก๋วยเตี๋ยวหมูน้ำตกสูตรคอลลาเจน” และวิธีการทำลงในใบกิจกรรมก๋วยเตี๋ยวน้ำตกสูตรคอลลาเจนแสนอร่อย จากนั้นร่วมกันอภิปรายหาข้อสรุปของข้มูลที่ได้สืบค้นมา
 • นักเรียนนำเสนอข้อมูลที่สืบค้นมาหน้าชั้นเรียน
 • ครูสาธิตวิธีการทำ ก๋วยเตี๋ยวหมูน้ำตกเบื้องต้นให้นักเรียนดู
 • ครูกำหนดงบประมาณที่ใช้ในการทำก๋วยเตี๋ยวหมูน้ำตกสูตรคอลลาเจนให้นักเรียน
 • นักเรียนคำนวณรายรับรายจ่าย การทำก๋วยเตี๋ยวหมูน้ำตกสูตรคอลลาเจน
 • นักเรียนเลือกซื้อวัตถุดิบในการทำก๋วยเตี๋ยวหมูน้ำตกสูตรคอลลาเจนโดยให้อยู่งบประมาณที่ครูกำหนดไว้
 1. นักเรียนเริ่มลงมือทำ ก๋วยเตี๋ยวหมูน้ำตกสูตรคอลลาเจนตามที่กลุ่มของนักเรียนได้คิดไว้
 1. นักเรียนทำการตกแต่งจานอาหารให้น่าทาน และนำเสนอหน้าชั้นเรียน
 1. ครูให้นักเรียนสลับกันชิมก๋วยเตี๋ยวหมูน้ำตกสูตรคอลลาเจนกับกลุ่มอื่นในห้อง พร้อมให้เพื่อนแสดงความคิดเห็น
 1. ครูและนักเรียนอภิปรายและร่วมกันสรุป

การวัดและประเมินผล

จุดประสงค์การเรียนรู้ วิธีการวัด เครื่องมือ
นักเรียนสามารถทำก๋วยเตี๋ยวหมูน้ำตกสูตรคอลลาเจน(การคิดอย่างสร้างสรรค์) ประเมินใบกิจกรรม “รายรับรายจ่ายในการทำก๋วยเตี๋ยวหมูน้ำตกสูตรคอลลาเจน” ประเมินใบกิจกรรม “ก๋วยเตี๋ยวน้ำตกสูตรคอลลาเจนแสนอร่อย” ใบกิจกรรม “รายรับรายจ่ายในการทำก๋วยเตี๋ยวหมูน้ำตกสูตรคอลลาเจน”   ใบกิจกรรม “ก๋วยเตี๋ยวหมูน้ำตกสูตรคอลลาเจน”
นักเรียนสามารถสามารถค้นหาข้อมูลและรวบรวมข้อมูลได้ (ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพในทีมที่มีความหลากหลาย) ประเมินแบบสังเกตการค้นหาข้อมูล แบบสังเกตการค้นหาข้อมูล
นักเรียนสามารถทำงานร่วมกันเป็นกลุ่มได้ (ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพในทีมที่มีความหลากหลาย) สังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม

Author: นายภาณุพงศ์ อินมณี

ใส่ความเห็น