กังหันพลังงานน้ำ

STEM : กังหันพลังงานน้ำ

ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3                                                                       เวลา 4 ชั่วโมง

          สาระสำคัญ
            พลังงานน้ำนั้นสามารถทำให้สิ่งของต่างๆเคลื่อนที่ได้ จึงมีการน้ำมาใช้ในการผลิตไฟฟ้า ใช้หลักการถ่ายโอนพลังงานน้ำจากที่เก็บไปยังกังหันน้ำเพื่อทำให้เครื่องผลิตไฟฟ้านั้นสามมารถทำงานและผลิตฟ้า

สาระการเรียนรู้
          1. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกังหัน

          2. การออกแบบกังหัน

          3. การทำกังหัน

ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

1. ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม

          – การคิดอย่างสร้างสรรค์

2. ทักษะชีวิตและอาชีพ

          – สามารถนำมาสร้างอาชีพได้

3. ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี

          – การใช้และการจัดการสารสนเทศ

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. นักเรียนสามารถทำกังหัง (ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม)

          2. นักเรียนสามารถทำงานร่วมกันเป็นกลุ่ม (ทักษะชีวิตและอาชีพ)

          3. นักเรียนสามารถค้นหาข้อมูลและรวบรวมข้อมูลได้ (ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี)

กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

ชั่วโมง 1 – 2

1. ครูนำเข้าสู่บทเรียนโดยการแบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่ม กลุ่มละ6-7 คน จากนั้นครูอธิบายกิจกรรม “กังหันพลังงานน้ำ”

2. นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันสืบค้นหาข้อมูลหาประวัติ การทำงาน วัสดุอุปกรณ์และวิธีการทำลงในใบกิจกรรม “ข้อมูลช่วยสร้างกังหัน” และร่วมกันอภิปรายเพื่อหาข้อสรุปของข้อมูลที่ค้นคว้ามา และนำเสนอหน้าชั้นเรียน

3. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปและอภิปราย

4. นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันวางแผนการกังหันพลังงานน้ำ โดยให้นักเรียนออกแบบกังหันที่กลุ่มตัวเองจะทำ และให้นักเรียนเตรียมอุปกรณ์ที่ใช้มาในคาบหน้า

ชั่วโมง 3 – 4

          1. ครูเตรียมความพร้อมก่อนเริ่มกิจกรรมโดยตรวจสอบวัสดุอุปกรณ์ในการทำกังหันของนักเรียนแต่ละกลุ่ม

          2. นักเรียนนำแบบที่ออกแบบไว้มาร่างบนแผ่นไม้ โดยให้กลไกอยู่ตรงกลาง

          3. นักเรียนลงมือทำกังหัน

          4. นำเสนอของแต่ละกลุ่มโดยการประกวดความคิดสร้างสรรค์

การวัดและประเมินผล  

จุดประสงค์การเรียนรู้ วิธีการวัด เครื่องมือ
นักเรียนสามารถทำนาฬิกาไม้ได้ (ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม) ประเมินใบกิจกรรม “ข้อมูลชวนคิด” ใบกิจกรรม “ข้อมูลช่วยสร้าง”
นักเรียนสามารถทำงานร่วมกันเป็นกลุ่ม (ทักษะชีวิตและอาชีพ) สังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม
นักเรียนสามารถค้นหาข้อมูลและรวบรวมข้อมูลได้ (ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี) ประเมินใบกิจกรรมการค้นหาข้อมูล ใบกิจกรรมการค้นหาข้อมูล

Author: นายพัสสน นะรานันท์

ใส่ความเห็น