คุณลักษณะโครงงานที่ดี

โครงงานที่ดีจะต้องมีคุณลักษณะ ดังนี้
                    1. สามารถตอบสนองความต้องการหรือแก้ปัญหาของโครงงานได้อย่างครบถ้วน
                    2. เป็นไปตามขอบเขตที่กำหนดไว้
                    3. สามารถดำเนินการเป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้และเสร็จสิ้นตามระยะเวลาที่กำหนด
                    4. ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบทางลบต่อคุณภาพชีวิตในด้านต่าง ๆ 
                ในการทำโครงงานคอมพิวเตอร์ที่ดีจะต้องคำนึงถึงประโยชน์ที่ได้รับ และต้องมีคุณลักษณะที่ดีตามที่กล่าวข้างต้น แต่ทั้งนี้ต้องคำนึงถึงผลกระทบในทางลบที่อาจเกิดขึ้นจากการทำโครงงาน ซึ่งผู้จัดทำอาจต้องหลีกเลี่ยง โดยจะต้องคำนึงถึงผลกระทบทางลบในด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคมและวัฒนธรรมและด้านสิ่งแวดล้อม 

การประเมินผลโครงงาน

    การประเมินผลโครงงานเป็นการวัดคุณภาพของผลงานว่ามีคุณภาพเพียงใด โดยอาศัยเกณฑ์ดังตารางด้านล่าง ทั้งนี้ นักเรียนควรทราบเกณฑ์สำหรับการประเมินผล เพื่อสร้างผลงานที่มีคุณภาพการเรียนรู้การจัดทำโครงงานนั้น จะทำให้ผู้เรียนได้นำความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์ หลักการและกระบวนการที่ใช้ในการแก้ปัญหา หลักการเขียนโปรแกรมการวิเคราะห์และออกแบบโปรแกรม มาเป็นพื้นฐานในการสร้างความรู้ใหม่ โดยมีครูที่ปรึกษาให้คำแนะนำอย่างต่อเนื่อง และทำให้ผู้เรียนเขียนรายงานสรุปได้อย่างมีขั้นตอน

    1 คัดเลือกหัวข้อ

        • ความชัดเจนในหัวข้อโครงงาน

        • ความเข้าใจหัวข้อโครงงาน

    2 ศึกษาค้นคว้าข้อมูล

        • ความถูกต้องของแนวคิด/ทฤษฎี

        • ความน่าเชื่อถือของแหล่งข้อมูล

    3 ข้อเสนอโครงงาน

        • ความถูกต้องและสมบูรณ์ของข้อเสนอโครงงาน

        • การเชื่อมโยงขององค์ประกอบต่างๆ ของหัวข้อโครงงาน

    4 พัฒนาโครงงาน

        • ความถูกต้องของการออกแบบ

        • ความสำเร็จของโครงงานตามกำหนดการ

        • ความถูกต้องของระบบงาน

        • การเข้าพบครูที่ปรึกษาอย่างสม่ำเสมอ

    5 รายงานโครงงาน

        • ความถูกต้องและสมบูรณ์ของรายงานโครงงาน

        • การเชื่อมโยงขององค์ประกอบต่างๆ ของรายงานโครงงาน

 การศึกษาผลกระทบของโครงงานคอมพิวเตอร์

    โครงงานคอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่ที่พัฒนาขึ้น มีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมให้ดีขึ้น หากแต่มนุษย์จะเป็นผู้เลือกที่จะนำไปใช้ในทางที่ถูกหรือในทางที่ผิด ดังนั้น ผู้พัฒนาควรตระหนักในเรื่องผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อคุณภาพชีวิตของคนในสังคม เพื่อหาแนวทางป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นอย่างรอบคอบ โดยผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อคุณภาพชีวิตของคนในสังคมมีดังนี้

    1. ด้านเศรษฐกิจ หมายถึง ผลงานของโครงงานกระทบกับการซื้อขาย การจับจ่ายใช้สอยและรายได้ของคนในสังคม

    2. ด้านสังคมและวัฒนธรรม หมายถึง ผลงานของโครงงานกระทบกับวิถีการดำเนินชีวิต ความเชื่อ ขนบธรรมเนียมประเพณีของคนในสังคม

    3. ด้านสิ่งแวดล้อม หมายถึง ผลงานของโครงงานกระทบกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่นป่าไม้ ภูเขา ดิน นํ้า อากาศ

อ้างอิง: https://sites.google.com/site/rsbspen/hnwy-thi-1-hlak-kar-tha-khorng-ngan-khxmphiwtexr/1-3-khunlaksna-thi-di-khxng-khorng-ngan

Author: นายจิรพัฒน์ พวงจำปา

ใส่ความเห็น